• some_of_the_bodies_being_removed_by_german_civilians_for_decent_burial_at_gusen_concentration_camp_muhlhausen_near_linz_austria

  Biskup Williamson a jeho stíny 

  .

  “Žádní Židé neumírali v plynových komorách”

  .

  Richard Williamson byl vícekrát obviňován z antisemitismu na základě svých slov o Židech, judaismu a holocaustu. Jak v rozhovorech s katolickými novináři, tak ve zveřejněných dopisech přátelům a donátorům citoval z Protokolů sionských mudrců jako z autoritativního zdroje. Zprávy o vyřčených poznámkách nasvědčují tomu, že Williamson usiloval o snižování rozsahu a významu genocidy holocaustu. Antisemitismus také označovaný jako judeofobie je předsudek a nepřátelství vůči Židům jakožto náboženství, rase nebo etnické skupině. Správnější než termín holocaust, který evokuje náboženskou oběť, je hebrejský výraz šoa označující zmar.

  .

  sobibor

  .

  V roce 1989, během promluvy v chrámu Notre Dame de Lourdes v Sherbrooke v Kanadě, byl Williamson přistižen, jak říká: V plynových komorách nebyl usmrcen jediný žid. Byly to všechno lži, lži, lži. Židé si vymysleli holocaust, abychom se jim na kolenou klaněli a schválili jejich nový stát Izrael. Židé si vymysleli holocaust, protestanti dostávají příkazy přímo z pekla a Vatikán zaprodal duši liberalismu.” (1)

   

   auschwitz25

   

  Williamson následně hájil tyto výroky slovy: “Útočil jsem na nepřátele našeho Pána Ježíše Krista, a ti zahrnují Židy stejně tak jako komunisty a svobodné zednáře.”(1) Ve svém březnovém dopise přátelům a sponzorům z roku 2000 napsal: “V dnešní krizi církve a světa je naše síla pouze v samotném Bohu, protože když hovoříme jako lidé,  jsme bezmocní tváří tvář zkouškám, které stojí před námi. Naši nepřátelé jsou všemocní a ti, kteří jsou uvnitř církve, jsou mnohem nebezpečnější než ti mimo ni.  Jako velekněz a starší nenáviděli Ježíše až k smrti, ale potřebovali apoštola, aby jej zradil, tak my viníme Židy a svobodné zednáře a jim podobné z toho, že řídí rozklad církve, ale vybírají z ní hodnostáře, aby ji zrazovali a rozkládali. Jestliže náš Pán nenávidí tyto zrádce, stejně i my můžeme být ve vážném pokušení téže nenávisti? Nikoliv, on usiluje pouze o jejich spásu, přestože jejich trest bude strašlivý, jestliže se nebudou kát.”(2)

  . 

  corpse-laden-cart 

  V již zmíněném dopise z dubna 2000 napsal Williamson: “Katolíci jsou lid nové a věčné smlouvy, která odstranila starozákonní smlouvu ze Sinaje uzavřenou mezi Bohem a Izraelci stejně jako skutečnost nahrazuje stín (Žid 10,1). Židé již nejsou nadále lidem platné smlouvy. Ve skutečnosti náboženské obřady určené jejich mrtvou smouvou ukazovaly ke Kristu a po jeho příchodu jsou přinejmenším morálním hříchem. A za druhé po 2000 let Židé opakovaně hledali způsoby, jak podkopat katolickou církev, a odstranit Krista z křesťanstva. Tím, že se papež modlil, aby církev byla kompromitována “rodným bratrstvím” s těmito lidmi, převzal odpovědnost za toto poučení dvou tisíciletí? Ani se o tom nezmínil ve své modlitbě za odpuštění.”

   

  treblinka1 

  Ve svém květnovém dopise z roku 2000 Williamson napsal: Bůh vložil do ruku lidstva Protokoly sionských mudrců pro ty, kdo chtějí znát pravdu… Ale jen málokdo to chce.”(3) Ve svém říjnovém dopise z roku 2001 napsal: “Pokud se vrátíme k tématu politiky, USA jsou nyní chyceny přesně mezi tyto dvě Boží rány. Nepochybně mocné rozhořčení Arabů vůči Spojeným státům provokuje jejich teroristy, aby kolem sebe rozdávali rány, jak jsme viděli, to je dáno jednostranným protěžováním Izraele na úkor Arabů ze strany USA v posledních čtyřiceti letech. Ale kdykoliv se USA pokoušejí jednat nestranně vůči Arabům, židovská síla uvnitř Spojených států, například virtuální vláda nad financemi a médii, blokuje toto úsilí a USA se vracejí k represi vůči Arabům.”(4)

  protokoly 

  V dopise z listopadu 2005 hovoří o “nadvládě židovských financí” v této souvislosti: “… Svatý Pavel ustanovuje rovnost různých lidských ras, tříd a pohlaví v Kristu. V jiných výrocích je tato rovnost před Bohem a bude naplněna pouze v nebesích. Svatý Pavel nikdy ani nesnil o popírání nebo stírání nerovnosti lidských rozdílností před lidmi. Na nerovnost v životě mezi Židy a Řeky ukazují epištoly Římanům a Galatským, mezi otroky a svobodnými epištola Filemonovi, mezi muži a ženami epištola Efeským. Boží vůlí vzhledem k lidem na zemi je to, že katolík spasí Žida, svobodný člověk dohlíží na otroka a muž je hlavou ženy. Tedy jestliže se bílí muži vzdají toho, aby pomáhali ke spáse Židům, dohlíželi na ostatní rasy a vedly své ženské, je pro ně vcelku normální, aby byli postupně trestáni nadvládou židovských peněz,  odmítnutím poslušnosti nebílých ras a bezuzdným feminismem. Tím, že odmítli Krista, tito bílí muži již nechápou božkou dimenzi pravdy o rovnosti mezi lidmi. Zakotvený sebelépe v křesťanství neboť to ustanovuje jeho hrdost, význam hodnoty každého člověka, kdy každá rovnost platná na věčnosti má být stlačena do tohoto malého života na zemi, kde nutně rozbíjí hierarchili mezi rasami, třídami a pohlavími, kterou chce Bůh . Aby potvrdili rovnost lidí bez Krista a bez věčného života, tito bílí muži zrazují stejně jako Žid a otrok a žena. Takže co? Potřebujeme se modlit, aby tyto velké pohromy opět otevřely tolik očí, kolik je možno, aby bylo zachráněno tolik duší, kolik je možno, a pokud se bílý muž dosud odmítá obrátit, modleme se za velké konverze mezi Židy, muslimy a černochy, aby převzali to, co bílý muž zavrhl a mohli by pokračovat v ukazování cesty do nebes. Tak dlouho jak je Bohu slouženo, budiž sláva jeho služebníkům z každé rasy, třídy a pohlaví.”(5).

  auschwitz1

  .

  V březnu 2008 Williamson komentoval jak náboženskými, tak rozumovými termíny roli Židů v dějinách.Od té doby, co jsou Židé zodpovědní za ukřižování našeho Pána Ježíše Krista („Jeho krev na nás a na naše děti – Mt 27,25) jako rasa a jako náboženství, vždy s čestnými výjimkami, vždy pokračovali v Jeho odmítání až do dnešních dnů. Tak svatý Pavel pozoroval, že nejen zabili Ježíše Krista a proroky, ale také samotnému svatému Pavlovi zakazovali, aby hovořil k národům, aby je spasil. Zkrátka jejich chování je takové, že “se nelíbí Bohu a jsou nepřáteli lidí” (1Te 2,14-16). Naší době je bližší záležitost záznamenaná historií, totiž že zosnování a odstartování například komunismu, který měl vyrvat lidstvo od Boha a nahradit jeho nebesa rájem stvořeným lidskou rukou, je většinou jejich dílem.(6)

  .

  holocaust-2corpses

  Britský katolický týdeník The Catholic Herald v březnu 2008 informuje, že v rozhovoru s novináři Williamson schvaloval Protokoly sionských mudrců, notoricky známý antisemitský podvrh, který se v současnosti těší popularitě v neonacistických kruzích… a řekl pro Catholic Herald, že tento dokument, který zřejmě odhaluje židovslé spiknutí s cílem ovládnutí světa je pravý. Tentýž článek popisuje, jak oslovený představený Bratrstva sv. Pia X. odmítl odsoudit biskupa Williamsona a řekl že není taktické uznávat autentičnost Protokolů, podvrhu ruské carské ochranky, který je popisován jako příručka pro Hitlerovu válku k vyvraždění Židů. Také citoval představeného Centra Simona Wiesenthala, ten popsal Williamsona jako Borata schizmatických krajně pravicových katolíků, jako klauna, ale nebezpečného klauna.(7)  Ve vydavatelské poznámce shrnuje autor výsledky pátrání a vznáší obvinění, že “během let tento biskup šířil antisemitské lži a Bratrstvo svatého Pia X. selhalo v tom, že ho nezbavilo jeho pravomocí.” (8)

  s-holocaust-denial-large

  .

  Výroky Richarda Williamsona nejsou pouze šaškovské, ale ukazují, jak temné stíny může mít náboženství, které se upjalo na pouhou tradici a zahledělo se do (legendární) minulosti. Idealizací potridentské církve, jak si ji představují tito preláti,  přijímají i naprosto nesmyslné a nelidské ideje této kruté epochy. Tak zaměňují víru za jakýsi barokní skanzen s raně středověkými předsudky a dogmaty. Pokud by šlo jen o soukromou libůstku několika podivínů, zařadili by se lefébvristé mezi podobné kluby, které si hrají na římské gladiátory nebo na občanskou válku a jednou v roce v dobových kostýmech přehrávají zápasy a bitvy. Ale propagace antisemitismu včetně popírání šoa a šíření nenávisti skryté za “křesťanskou” rétoriku není soukromou libůstkou, ale zločinem. A není to pouze zločin v trestně právním smyslu, jak mu rozumí zákony mnoha civilizovaných zemí, ale je to také zločin v etickém smyslu a z hledisla teologie je to těžký hřích.

  zide_nezadouci1 

  Donedávna si Williamsonových stupidních a skandálních názorů všímali jen lidé z okruhu církve nebo někteří novináři. Zlom nastal právě během souběhu dvou událostí z počátku tohoto roku: 24. ledna 2009 byla ze strany Vatikánu sňata exkomunikace nad Bratrstvem svatého Pia X., čímž měl být zahájen dlouhý proces rozhovorů vedoucí k navrácení schizmatiků do církve, proces těžký a bolestný. 21. ledna 2009 odvysílala švédská televize rozhovor, v němž Williamson veřejně poíral rozsah šoa, navíc tak učinil na území Německa, kde jde o trestný čin. Rozhovor byl údajně předtočený již v listopadu, to ale nemění nic na jeho razanci.

   

  Co řekl Richard Williamson?

   

  VIDEO

   

  “Věřím, že žádné plynové komory neexistovaly … Myslím, že v nacistických koncentračních táborech zahynulo 200 až 300 tisíc Židů … ale žádný z nich v plynových komorách.”

   

  Reakce Vatikánu na tento skandál  byla pomalá, rozpačitá a nepřesvědčivá. Papež reagoval až poté, co se zdvihla celosvětová vlna pohoršení a hněvu. Pro církev však  již bylo pozdě. Williamson byl z různých stran vyzván, aby se omluvil, učinil tak ale diplomaticky a neurčitě: “Mohu pravdivě říci, že lituji, že jsem učinil takové poznámky, a pokud bych předtím znal plný rozsah škod a bolest, kterou způsobí - zvláště v církvi, ale také přeživším a příbuzným obětí nespravedlnosti Třetí říše - neučinil bych je,” Ani slovem tedy neuznal, že nemluvil pravdu, v samotné omluvě svůj názor potvrzuje, když tvrdí, že k němu došel: “…před dvaceti lety na základě důkazů, které byly tehdy k dispozici a které nejsou od té doby na veřejnosti příliš vyslovovány,” Popírači z takové “omluvy” měli jistě radost. Williamson si za svým názorem stojí, jen uznává, že ho neměl říkat tak nahlas.

  2182455_auschwitz081

   

   

  Na závěr slova kardinála Miloslava Vlka:

   

  Časově zveřejnění tohoto snětí exkomunikace předcházelo dne 21. ledna interview anglického biskupa Richarda Williamsona ve švédské televizi, v němž nehorázně popíral holocaust. Snětí v tu dobu však bylo podepsáno, ale ještě nepublikováno. Ale ono interview už jeho zveřejnění nezastavilo. Tato událost ukazuje, jak nejistý je akt “milosrdenství” vůči těmto lidem. Ale někteří novináři v rozporu s pravdou a populisticky uveřejňovali články s titulky jako: Papež omilostnil popíratele holocaustu. To však není pravda. Papežův úmysl nebyl omilostnit popíratele holocaustu, ale sejmout exkomunikaci, která nebyla uvalena kvůli tomu, že by před tím onen biskup popíral holocaust. Článek měl obsahovat sdělení: “Ve chvíli snětí exkomunikace jeden z lefebvristů bezohledně zaútočil. Zaslouží si přijetí zpět do církve?” V první církvi bylo schismatikům, vracejícím se do církve, ukládáno veřejné pokání. V případě lefebvristů jsem o takovém pokání za škody, které církvi způsobili, neslyšel.”(9)

   

  POZNÁMKY

   

  1. The Society of St Pius X Gets Sick Fidelity Magazine, October 1992.
  2. Bishop Williamson Letter, March 1, 2000
  3. Bishop Williamson Letter, April 2, 2000
  4. Bishop Williamson Letter, October 1, 2001
  5. Bishop Williamson Letter, November 10, 2005
  6. Eleison Comments XXXV
  7. Lefebvrists face crisis as bishop is exposed as ‘dangerous’ anti-Semite“, The Catholic Herald, March 5, 2008. 
  8. Leading article“, The Catholic Herald, March 5, 2008.
  9. http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=316

  Další zdroje

  http://www.fpp.co.uk/online/09/02/Henderson_tosh.html

  http://www.notmytribe.com/tag/bishop-richard-williamson

  http://www.ct24.cz/o-cem-se-mluvi/44735-biskup-williamson-je-znam-svymi-kontroverznimi-nazory-a-to-nejen-na-holokaust/

  http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Sedevacantist

  http://thedevilanddanvojir.blogspot.com/2009/01/pope-benedict-holocaust-what-holocaust.html

  http://www.holocaust-history.org/williamson/williamson.shtml

  http://www.kardinal.cz/

  http://www.holocaust.cz/cz2/resources/ros_chodes/1998/04/vatikan

  ———————–

  Předchozí články cyklu:

  ————————————————-

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 8:00

 • 2 Responses

  WP_Modern_Notepad

 

Duben 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Archivy