• Katolická církev na sebe upoutala pozornost 28. září při oslavách a poutní mši ve Staré Boleslavi. Mnozí si kladou otázku, co znamená sbližování představitelů římskokatolické církve s předními představiteli státní moci. Tyhle podivné námluvy, před nimiž nejhlasitěji varoval Msgr. Tomáš Halík, právem znepokojují nejen katolíky a ostatní křesťany, ale i jiné občany, kteří se ptají, proč se prezident tak najednou stává mentorem biskupů? Jde jistě o rozsáhlejší téma, tentokrát přináším dva zajímavé dokumenty. Jednak je to Prohlášení biskupů ČR z ledna letošního roku, kde se již objevuje nenápadný apel na podporu hradní politiky, a jednak reakci římskokatolické spisovatelky Lenky Kateřiny Tetivové, která se pozastavuje nad zlehčováním práce učitelů či lékařů. Mají opravdu představitelé církve právo kritizovat oprávněné nároky vzdělaných lidí na spravedlivou mzdu?

  —–

  theodorik

  ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE
  Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel: 220 181 421, fax: 224 310 144

  Vážení spoluobčané,

  při prvním zasedání ČBK v tomto roce jsme si daleko silněji než kdy jindy uvědomili svou sounáležitost s občany našeho státu, kdy v situaci, ve které se všichni společně ocitáme, vede nás křesťany příkaz lásky k Bohu a k bližnímu k tomu, abychom Vás oslovili ve skutečném zájmu o dobro celku.

  Po listopadu 1989 jsme byli všichni nadšeni svobodou. Po půlstoletí života v diktaturách jsme se radovali z obnovené demokracie. Bylo pak dosaženo mnoho pozitivních výsledků. A pozorný člověk je nemůže přehlédnout. Postupně se ukázalo, že se ne vždy dovedeme ve svobodě pohybovat a demokracii náležitě používat. Náš život se začal deformovat tím, že se mnozí zabývali vlastními zájmy a výhodami a zanedbávali, co je společným zájmem. Mnozí soudí, že demokracie zklamala. Není tomu tak. Dnešní stav naší země není způsoben jejím demokratickým základem a rámcem. Ale mnohá politická jednání byla znemožněna, protože se věcná jednání změnila v nátlakové akce namísto argumentů.

  Jsme tím zneklidněni, ale nepodléháme ani náhlým emocím, ani panice. Snažíme se vidět cestu, po které je možné vyjít. Nutnost reforem je všem jasná. Vidíme i základní ochotu k nim přistoupit. Proto prosíme každého jednotlivce, aby si uvědomil svou zodpovědnost a povinnost k celku. Je třeba správně nazvat problémy v jejich celospolečenském dopadu, vést o nich věcný hovor, nikoli spor jednotlivých zájmových skupin. Patrně dojde k tomu, že všichni budeme muset něco obětovat – bez vzájemného zájmu o druhé se společnost rozpadá.

  Upozorňujeme, že je na pováženou, jak se jedná v běžném životě a zvláště, jak jednají ti, kteří mají být vzorem správného jednání. Je na pováženou: když mluvčí lékařů vyhrožují postihem pacientů a považují je za rukojmí svého nátlaku; právníci často přestávají hledat spravedlnost a znevažují sám pojem zákonnosti; soudci se obávají rozhodovat a protahují spory do nekonečna; někteří učitelé se více zajímají o své platy, než o výsledky školství; někteří rodiče se nezajímají o své děti, ty jsou pak zanedbané; ztrácejí kredit ti státníci, kteří se zabývají populistickým sebe vynášením a neřeší skutečné problémy; pracovníci médií popisují mnohé spory neúplným a někdy i bulvárním zpravodajstvím; v běžném životě sobecky škodí jeden druhé nekvalitní prací, přemrštěnou cenou, nezaplacením, zadržením mzdy atd. Je však nutné dodat, že příčinou těchto jevů je celkový morální úpadek společnosti, jehož důsledkem je i rozpad a krize rodiny spolu s radikálním demografickým poklesem. Bez řešení problémů těchto základních lidských pilířů a respektování zásad desatera samotné navržené reformy nepomohou!

  Cesta ke spokojenému životu, k bezpečí, ke vzájemné důvěře je však otevřená. Měla by být postavena na právním řádu a jeho ukázněném dodržování, na vzájemné celospolečenské shodě a na opravdovém zájmu jednoho o druhého.

  Kéž Bůh provází na této cestě všechny lidi dobré vůle.

  Biskupové Čech, Moravy a Slezska

  ——-
  Otevřený dopis k Prohlášení ČBK ze dne 26.1. 2011

  Vážení představitelé ČBK,

  dovoluji si vyjádřit se k výše uvedenému Prohlášení, i když s odstupem času. Důvodem opožděné reakce je moje pracovní zátěž. Nevím, jestli tomu budete věřit, když prozradím, že pracuji jako odborná učitelka na Vyšší a střední zdravotnické škole. Někteří učitelé - dle Vašeho vyjádření - myslí víc na své platy než na výsledky školství. Když si tohle přečte učitel po celodenní vyčerpávající práci, cítí se velmi povzbuzen. Mohli byste zvážit, než něco veřejně vyslovíte, co to může s lidmi udělat.

  Vaše kritika na adresu lékařů, učitelů, středních vrstev a jiných zaměstnanců, kteří představují důležitý článek demokracie a současným režimem jsou poškozeni nejvíc, je zarážející. Konstatování, že “mluvčí lékařů vyhrožují pacientům” a “učitelé (byť jen někteří) myslí víc na své platy než na výsledky školství” má do věcné diskuze daleko. Učitelé přetížení kvantem přesčasových, často neplacených hodin a  administrativou, navíc v čím dál horších pracovních podmínkách nemohou už pro školství dělat víc. Odnáší to jejich zdraví a jejich rodiny. A hradit si nějakou léčbu z učitelského platu není snadné. Nerozumím, co je špatného na tom zajímat se o svůj plat. Zvláště když učitel v předdůchodovém věku a po letech namáhavé práce zjistí, že z takového platu nelze našetřit k důchodu, který bude minimální. Škoda, že jste zapomněli uvést, jak ČBK pomůže těm učitelům, kteří na svůj plat nemysleli, pokud zůstanou ve stáří bez prostředků. Škoda také, že jste v zájmu spravedlnosti neupozornili, že platy VŠ vzdělaných lidí jsou ostudou této země. V každém případě představují indikátor, jak si vláda váží vzdělání.

  V sociálních papežských encyklikách stojí:
  V zemích hospodářsky vyspělých se také často stává, že výkony a služby malého významu nebo pochybné hodnoty jsou placeny velmi dobře, ba až extrémně, ale vytrvalá a hodnotná práce celých vrstev pracovitých a poctivých občanů je odměňována příliš nízce. Tak se stává, že nestačí k slušné obživě, nebo aspoň není ve shodě s tím, co skutečně konají k dobru společnosti, není úměrná jejich podílu na zisku podniku, v kterém jsou zaměstnáni, ani jejich podílu na vzrůstu národního důchodu. (Mater et Magistra)

  Výše mzdy nesmí být ponechána hře zákonů trhu, musí být stanovena podle požadavků spravedlnosti a slušnosti.(Rerum novarum)

  My, kteří chodíme denně do práce, a pracujeme čím dál víc za stále nižší platy, bez elementárních jistot v nemoci a ve stáří, jsme tuto společnost do krize nepřivedli. Nevím, proč ukazujete na nás. Všichni dobře vědí, kdo to zavinil, a ví to jistě i ČBK. Ukázat jste měli na někoho jiného a jiným směrem. Co čekáte od nás, nechápu. Že si budeme přibírat další neplacené nebo špatně placené přesčasy, pracovat po nocích a v neděli? Zřejmě se domníváte, že kypíme zdravím a energií a disponujeme neomezenou zásobou času. Ale i pro nás má den jen 24 hodin. Pokud se bude objem práce stále zvyšovat, nezbyde než ubrat z jiných oblastí - z kultury, rodiny, modlitby, církevních a jiných prospěšných aktivit. Potom se ale nedivte, že se rozpadají rodiny, přibývají zanedbané děti a opuštění staří lidé. Zřejmě jste neslyšeli o zaměstnancích žijících na práškách a plnících čekárny psychiatrů, psychologů a jiných lékařů. Obávám se, že jste asi nepochopili, že právě o to tady někomu jde. Komunistický režim se snažil vyhnat Boha z lidských myslí ideologií, současný režim usiluje o totéž přetěžováním a vykořisťováním zaměstnanců.

  Je to proti spravedlnosti a lidskosti, aby se požadovalo tolik práce, že by se přílišnou námahou otupoval duch a vyčerpávalo tělo. Neboť jako celá přirozenost člověka, tak i jeho výkonnost má určité hranice a za ty nelze jít. Výkonnost se sice cvikem a praxí zvyšuje, ale pod tou podmínkou, že je člověku čas od času dopřána přestávka v práci a odpočinek. Je tedy potřebí při denní pracovní době dbát na to, aby se neprodlužovala na víc hodin, než snesou síly dělníků. (Rerum novarum)
  Pokud ovšem dochází k přetěžovaní také lékařů a učitelů, může to mít negativní dopady na mnoho důležitých oblastí života společnosti.

  Doufám, že Vaši církevní zaměstnanci a pastorační asistenti jsou výborní - odborně, lidsky, křesťansky, duchovně. Měli by takoví být, také proto, že jim církev věnuje duchovní péči a pozornost. Věřící, kteří denně zápasí v sekulárním prostředí a nesou tíhu i horko dne, Vám za povzbuzení nestojí, pro ně máte jen jednostrannou, neobjektivní kritiku. Připomínám slova apoštola Pavla: Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka?(Řm 14,4)

  Práce ve školství je stále rizikovější a zdraví škodící profese, připomínající spíše tanec v minovém poli. Současný systém školy nutí přijímat žáky bez ohledu na jejich schopnosti, takže učitel musí pracovat s pestrým vzorkem, který nelze zvládnout odborně, pedagogicky ani komunikačně. Jak bylo nedávno zjištěno, což pozoruji už mnoho let, porozumění žáků psanému a mluvenému textu rapidně klesá, zatímco jejich agresivita a hyperkritičnost vzůstají.

  Dočíst se po letech namáhavé práce ve školství a nezájmu ze strany církve nakonec pouze to, že se zajímáme jen o své platy, je dost zdrcující. To je všechno, co nám jste schopni říci? Není to trochu málo? Co církev pro učitele dělá? V kterých diecézích se aspoň jednou za čas koná setkání učitelů, kde byste nás vyslechli, zeptali se na naše problémy?Ale nejde jen o duchovní povzbuzení, můžeme církvi nabídnout také cenné zkušenosti.

  Sama za sebe mohu konstatovat, že jsem zatím narazila jen na nezájem, v jednom případě dokonce i na ostré odmítnutí. Bylo mi řečeno, že slušní lidé o své práci nemluví. Nebo jinak vyjádřeno - učitelé ať v církvi mlčí. Církev naslouchá jednostranně mládeži a studentům, v tom případě má neúplné a neobjektivní informace pouze z jedné strany. Tím v nich pěstuje pocit výlučnosti a že je jim všechno dovoleno. Nevím, jestli je zrovna touto cestou přivedete k mlčení, pokoře a skromnosti, které požadujete od těch vzdělaných, zkušených a dříve narozených.

  Navrhuji Vám udělat si menší experiment. Zkuste chodit denně do katedrály, mluvte několik hodin z kazatelny a snažte se celou dobu udržet pozornost publika. K tomu si ještě představte, že Vám do toho někdo skáče, vyrušuje a kritizuje. Slušní lidé to dělat nebudou, situace se však změní, pokud tam zabloudí parta adolescentů. V každém případě to bude něco jiného než výuka v teologickém semináři. Můžete mi dát vědět, přijdu se podívat, jak se to má dělat. Ale mám-li být upřímná, některé členy ČBK,vnímající každý odlišný názor jako osobní útok, bych si mezi těmi provokujícími, hyperkritickými a atakujícími studenty neuměla představit.

  Poukázali jste také na povrchně a neobjektivně informující novináře. Novináři bez víry a teologického vzdělání asi lepší nebudou. Kladu si otázku, nakolik církev stojí o věřící, kteří umí psát, mají teologické, duchovní a ekleziologické znalosti a jsou schopni prezentovat víru inteligentně a srozumitelně. Snaží se podchytit jejich hřivny a poskytnout jim formaci v duchu dokumentů o sdělovacích prostředcích (např. Inter Mirifica, Communio et Progressio, Aetatis novae)? Papež Benedikt XVI. napsal několik hlubokých a pronikavých analýz o sociálních internetových sítích jako o novém fenoménu. Ale jak vidno, česká a moravská církev tento evangelizační potenciál nadále přehlíží.

  Závěrem bych Vám chtěla, vážení otcové a pastýři, poděkovat za Vaše uznání, vděčnost a povzbuzení těm věřícím, kteří se pod tíhou vlastních křížů, o nichž zřejmě mnoho nevíte, ještě modlí za Vaše záležitosti.

  Přeji pokoj a dobro.

  V Kristu a Panně Marii
  PharmDr. ThMgr. Lenka Kateřina Tetivová, OV
  odborná učitelka, publicistka, spisovatelka

  V Ústí n. Labem 4.4. 2011

  ———————————-
  Obrázek:
  Mistr Theodorik - Svatá Alžběta
  109,5 x 83,5 cm žloutková tempera,
  křídový podklad na dřevě 1993

  ————————————————

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 7:00

 • 7 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • Fr. Řeka Says:

   Paní Tetivová píše velmi ostře a výstižně. A já souhlasím s jejími argumenty. Další příklad toho, jak katolická církev selhává ve svém poslání. Jakmile se naskytne možnost se spojit s vrchností a urvat si něco z jejich moci pro sebe, najednou je všechno jinak. Preláti se od Husových dob moc nezměnili, jak vidno.

  • Libor Says:

   “Slušní lidé o své práci nemluví” :). To je asi další světské přikázání k “není slušné mluvit o tom, kolik beru”.

  • Kateřina Rozbrojová Says:

   Paní Tetivová, děkuji.

   V pracovním procesu jsem 31 let a v pedagogickém pak 24 let.
   Můj platový “strop” je 24 000,- hrubého, podle současných tabulek již nikdy nebudu mít více.
   Svůj plat považuji za hanebný- pochopitelně ve srovnání s učitelskými platy v ostatních vyspělých zemích a s platy dalších vysokoškolsky vzdělaných profesí v ČR. (Hlad nemám.)
   Přesto učím (relativně) ráda a nejlépe, jak umím, podobně, jako většina mých kolegů.
   Přístup ČBK k učitelské profesi mě nemile překvapil a zklamal. Kdo jiný, než náboženští vychovatelé a učitelé, by měli podporovat a vyzdvihovat význam školy, učení a učitelů v dnešní technokratické, cynické, sekulární a lidsky zaostalé společnosti?
   Ráda bych věděla, zda jste se dočkala ze strany ČBK nějaké reakce?

   Kateřina Rozbrojová

  • Kateřina Tetivová Says:

   Na Váš dotaz uvádím, že dopis jsem zaslala asi 13 biskupům písemně a na mail sekretariátu ČBK. Ani jeden nereagoval.
   Biskup diecéze, kde žiji, se mnou přestal úplně komunikovat. Nevím, jestli to souvisí s mým dopisem, ale maily jemu zaslané se mi už půl roku záhadně vrací jako nedoručitelné a na maily odeslané z jiné adresy ani jednou neodpověděl.
   Nedávno jsem po delší době kontaktovala mailem sekretariát ČBK s jinou záležitostí, ale místo reakce přišla zpráva, že jsem na seznamu spamerů. Tak nevím, co si o tom myslet.

  • Kateřina Rozbrojová Says:

   Paní Tetivová,
   pokud Vás skutečně zařadili na seznam spamerů pro tento Váš otevřený dopis, pak je to velmi skličující.
   Protože ten dopis výborně nastavuje zrcadlo podivným a podivně neumělým a plytkým výrokům onoho prohlášení ČBK.
   Vaše kritika je pravdivá a věcná a při alespoň troše dobré vůle nelze nevidět, že Vám nejde o kritiku samu, ale o spravedlnost.
   Možná však, že jde o omyl nebo zlou vůli někoho, komu nejste po chuti. Možná se Váš dopis k samotným biskupům ani nedostal. Třeba by jste jej mohla zaslat do novin?

  • Kateřina Rozbrojová Says:

   Pane Řeko,
   katolická církev, to jsou všichni v ní pokřtění lidé, všichni, tedy i paní Tetivová, o které by jste jistě nechtěl prohlašovat, že selhává ve svém poslání? Mimochodem jak by jste to poslání charakterizoval?

  • Kateřina Tetivová Says:

   Dopis jsem zaslala nejen na ČBK, ale také každému biskupovi jednotlivě na adresu jeho biskupství. Není vyloučeno, že se k některému z nich z nějakých důvodů nemusel dostat, ale že by se nedostal ke všem třinácti biskupům, kterým jsem psala, o tom pochybuji.
   Zveřejnila jsem ho na svém osobním webu, zasílání do novin by už nebylo aktuální, Prohlášení vyšlo v lednu.

 

Březen 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archivy