• Ahoj, lidi toulaví 02.06.2011

  Vystoupení členů pracovních skupin k naplňování Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání

  Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře,

  obracíme se na Vás jako členové pracovních skupin jmenovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), které byly ustanoveny na jaře roku 2010 za účelem naplňování Národního akčního plánu inkluzívního vzdělávání (dále jen NAPIV), dokumentu schváleného vládou ČR dne 15. března 2010 usnesením č. 206. Od doby jmenování expertů do pracovních skupin došlo v resortu školství k celé řadě procesních i personálních změn, které vedou k tomu, že plnění NAPIV se neuskutečňuje v předpokládaném smyslu, hloubce a rozsahu, čímž Česká republika porušuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodních úmluv i z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. Za současných podmínek nemůžeme jako členové pracovních skupin očekávat, že vzdělávací politika skutečně povede k maximálnímu úspěchu každého jednotlivce při naplňování jeho individuálních vzdělávacích potřeb ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Pod stávajícím vedením MŠMT se inkluzivní vzdělávání stále zřetelněji stává pouhou rétorikou, jejímž smyslem je uklidňování mezinárodního společenství, nikoliv dosažení skutečné proinkluzivní reformy českého školství. Za této situace nám nezbývá než z pracovních skupin NAPIV vystoupit.

  Důvody našeho vystoupení jsou podrobněji rozvedeny v příloze tohoto dopisu. Chceme Vás však současně ubezpečit, že opravdová inkluze všech dětí v českém vzdělávacím systému zůstává naším cílem i nadále. Rádi budeme spolupracovat při plnění NAPIV prostřednictvím jiných, efektivněji řízených platforem.

  S pozdravem
  vystupující členky a členové NAPIV:

  Mgr. Pavla Baxová, Rytmus, o.s.
  Mgr. David Beňák, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a vedoucí Odboru
  sociálních věcí a zdravotnictví, ÚMČ Praha 14
  PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně
  Mgr. Michal Čermák
  Jan Černý, Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace
  Mgr. Zuzana Durajová, Centrum advokacie duševně postižených (MDAC), Liga lidských práv
  Bc. Tomáš Habart, Člověk v tísni, o.p.s., vzdělávací program Varianty
  Mgr. Patricie Hanzlová, Drom, romské středisko
  Mgr. Petra Hlavničková, META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
  Drs. Dáša van der Horst, Amnesty International Česká republika, o. s.
  Martina Horváthová, Slovo 21, o.s.
  Mgr. Gabriela Hrabaňová, Úřad vlády České republiky
  Daniel Hůle, Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace
  Mgr. Eva Janebová, Ph.D.. Katedra pedagogiky, FF UK
  Katarína Klamková, ředitelka, IQ Roma Servis
  Mgr. Petra Klingerová, Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace
  Mgr. Richard Kořínek, Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace
  Mgr. Pavel Košák, Člověk v tísni, o.p.s., vzdělávací program Varianty
  Mgr. Eva Košatková, Úřad vlády České republiky
  PhDr. Renata Köttnerová, (členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a krajská
  koordinátorka pro romské záležitosti Olomouckého kraje)
  Mgr. Lenka Kurová, členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a ředitelka
  nízkoprahového zařízení pro děti a mládež organizace o. s. Začít spolu
  Mgr. Adéla Lábusová, Člověk v tísni, o.p.s., vzdělávací program Varianty
  Ilona Labuťová, Národní institut pro děti a rodinu
  Mgr. Klára Laurečníková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
  Bc. Jindra Marešová, Amnesty International Česká republika, o. s.
  Dr. Dana Moree, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
  Mgr. Petra Morvayová, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně
  Mgr. Tomáš Nikolai, Centrum klinických neurověd,1.LF UK a VFN
  Mgr. Bc. Lucie Obrovská
  Mgr. Iva Pikalová, Liga lidských práv
  Mgr. Viktor Piorecký, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
  Doc. PhDr. Věra Pokorná, Director Cogito - Centrum kognitivní edukace
  RNDr. Pavla Polechová, CSc.
  Mgr. Lukáš Radostný, META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
  Mgr. Filip Rameš, Nadace Open Society Fund Praha
  prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů, Univerzita
  Pardubice
  PhDr. Arnošt Smolík, PhD. Pedagogická fakulta, Univerzita J.E. Purkyně
  PhDr. Jana Stará, PhD., Pedagogická fakulta UK v Praze, Doc.
  Mgr. et Bc. Roman Stružinský, Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín
  Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita J.E. Purkyně
  Bc. Martin Šimáček, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
  Mgr. Monika Tannenbergerová, Dis., Liga lidských práv, Vzdělávací institut ochrany dětí
  PhDr. Kristýna Titěrová, META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
  Mgr. et Bc. Jiří Trunda, Centrum školského managementu, Ped. fak. UK v Praze
  Mgr. Iva Uzlová, Rytmus, o.s.
  Veronika Vaňková, vedoucí pedagogického programu, IQ Roma servis
  Mgr. Zuzana Vodňanská, META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
  Mgr. Simona Wachsbergerová, Drom, romské středisko

  zak

  ———–

  Příloha
  Důvody vystoupení členů ze struktury NAPIV:

  NESCHOPNOST STÁTU DOSTÁT ZÁVAZKU ZAJIŠTĚNÍ SYSTÉMU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

  Česká republika je v tuto chvíli vázána mezinárodními závazky k realizaci proinkluzivních změn, které by snížily selektivitu vzdělávacího systému a mimo jiné zlepšily postavení a příležitosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně jde o požadavky vyplývající z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D.H. a ostatní v. Česká republika, jejichž splnění monitoruje Výbor ministrů Rady Evropy. Dále je ČR vázána Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. V obou případech hrozí České republice sankce a mezinárodní ostuda v případě neplnění těchto závazků a nezavedení proinkluzivních změn v českém školství. MŠMT však může jako jedinou aktivitu ve smyslu těchto požadovaných změn vykázat čistě formální ustavení NAPIV, který dodnes nemá žádné konkrétní a měřitelné výstupy.

  MANAŽERSKÉ SELHÁNÍ VEDENÍ REZORTU ŠKOLSTVÍ

  Plénum NAPIV, čítající více jak stovku externích expertů i pracovníků MŠMT, pověřených koordinací prací na NAPIV, bylo poprvé svoláno na jednání dne 28. června 2010. Na této ustavující schůzi byla představena struktura pracovních skupin, do nichž se následně experti zařadili, a systém komunikace jak mezi pracovními skupinami, tak i mezi externími experty a interní koordinační skupinou. Realizace NAPIV mohla být započata. Pod novým vedením se však MŠMT odmlčelo.

  Další a zatím poslední jednání bylo svoláno až na 28. ledna 2011, což časově odpovídalo sílícímu mediálnímu zájmu a tlaku ze strany mezinárodních institucí, které se dožadovaly zavedení proinkluzivní reformy českého školství s ohledem na mezinárodní závazky ČR. Na lednovém jednání byla překvapivě a ve stručnosti sdělena rámcová představa MŠMT o nové struktuře a novém personálním obsazení NAPIV. Tyto změny byly předmětem kritiky mnohých členů NAPIV přímo na místě i v následné komunikaci se zástupcem MŠMT. Zdrženlivému až odmítavému přístupu MŠMT k této agendě odpovídá také personální politika úřadu. Koncepci inkluzivních změn zpracovával dříve pracovní tým působící na Odboru rovných příležitostí ve školství. Tento odborný tým a nositel myšlenky inkluzivního vzdělávání byl zčásti rozpuštěn, další lidé odešli kvůli nesouhlasu se zmíněnými kroky.

  MŠMT v tomto období několikrát naznačilo “rekonstrukci” týmu pro NAPIV. Přes všechny rostoucí obavy pokračovaly některé pracovní skupiny v dílčích úkolech. Zároveň opakovaně a bez výsledku žádaly ministerstvo o vyjasnění cílů, zadání úkolů a časový harmonogram. Namísto odpovědí však postupně vycházely najevo informace, které ukazovaly na nepochopení myšlenky NAPIV. Cílem NAPIV je především uspokojování vzdělávacích potřeb každého jednotlivce, nikoli zachování institucí a segregujícího systému.

  Potvrzením rekonstrukce týmu pro NAPIV a vzniku paralelní struktury je například tisková zpráva MŠMT ze dne 28. 3. 2011: “Dochází k transformaci odborných externích pracovních skupin, které byly za účelem plnění NAPIV ustanoveny skupinou VI. MŠMT v minulém období (v polovině roku 2010). Členové těchto skupin budou v případě potřeby oslovováni ke spolupráci samotnými odbory MŠMT v návaznosti na téma, které dané odbory MŠMT při naplňování cílů NAPIV řeší. O průběžných krocích v rámci plnění bude široká laická i odborná veřejnost informována prostřednictvím webu MŠMT.” Další jasnou informací o vytvoření souběžné struktury NAPIV je odpověď ministra školství ze dne 30. března 2011 na dopis členů pracovní skupiny NAPIV Právo a legislativa, v níž ministr uvádí: “(…) kroky jsou realizovány s nově ustavenou úzkou meziresortní skupinou odborníků a analogickou pracovní skupinou vnitroresortní”. Členové oficiální platformy NAPIV jmenovaní MŠMT však nebyli o vytváření “paralelního týmu NAPIV” informováni.

  OBSAHOVÉ SELHÁNÍ SMĚROVÁNÍ NAPIV

  Současné vedení resortu nesprávně uvádí, že byl NAPIV jednostranně zaměřen na děti se sociálním znevýhodněním a opomíjel ostatní cílové skupiny jako děti se zdravotním postižením či znevýhodněním. Touto argumentací vysvětluje chystané a realizované změny v pojetí NAPIV.
  NAPIV je však koncipován jako systémová změna týkající se každého účastníka vzdělávání, ne vybraných jedinců. Naopak právě změna struktury expertních skupin navržená v lednu 2011 odpovídá zastaralému, tzv. medicínsky orientovanému pojetí inkluze (definovanému jednotlivými typy postižení). Takto postavený současný model NAPIV posouvá původní strukturu zcela mimo rámec konceptu inkluzivního vzdělávání, které má směřovat k tomu, aby se každému dítěti dostala taková podpora, jakou s ohledem na své individuální vzdělávací potřeby potřebuje.

  ZÁVĚR

  Za čtyři měsíce vyprší České republice lhůta pro podání první zprávy Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením, v níž bude muset popsat kroky, které stát učinil směrem k implementaci Úmluvy o právech lidí se zdravotním postižením. Postup, který Česká republika zvolila ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání, se nutně odrazí i v této zprávě, případně v alternativních stínových zprávách, které mohou podávat ostatní subjekty státní či nestátní povahy. Kroky, jež byly za poslední měsíce učiněny v rezortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jdou proti mezinárodním závazkům, jež Česká republika svou ratifikací Úmluvy přijala. Navíc nevůle státu pokračovat v naplňování závazku k zajištění inkluzivního systému může vést k tomu, že Česká republika bude v budoucnu za své počínání opět odsouzena mezinárodními orgány, podobně jak tomu bylo v případu D. H. a ostatní proti České republice před Evropským soudem pro lidská práva.

  Stávající NAPIV je pouhým formalismem a my nechceme toto řešení dále legimitizovat. Raději chceme naznačit naši nespokojenost se současnou situací vystoupením z této struktury. Zároveň deklarujeme připravenost spolupracovat s rezortem školství v okamžiku, kdy bude státní správa chtít hledat skutečné řešení transformace selektivního vzdělávacího systému na systém inkluzívní.

  vystupující členky a členové NAPIV
  ——————————————-

  ZDROJ

  —————————————-

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 6:30

 • 2 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • Ondřej Wolf Says:

   http://www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_9998
   Přidávám ještě tohle. Myslím, že to poněkud souvisí.
   Nemůžu říci, “To je varující”. Varování byla už dřív a byla přeslechnuta. Dobešovo dílo je katastrofa v čase přítomném.
   Ondřej

  • Petr Mecner Says:

   Dobrý den, paní Tydlitátová,

   rádi bychom Vám nabídli možnost, resp. požádali Vás o svolení, publikovat některé z Vašich blogů na našem zpravodajském serveru ParlamentníListy.cz v rubrice “Názory a petice”. Jakožto nezávislé médium se snažíme podporovat otevřenou diskusi nad současnými problémy a tématy české politiky a v rámci této koncepce bychom uvítali i Vaše pohledy.

   S pozdravem

   Petr Mecner,
   p.mecner@parlamentnilisty.cz

 

Duben 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Archivy