• talmud-berachoth

  Otevřený dopis Rabbimu Jicchaku Seifertovi

  Milý a vážený Rabbi Seiferte,

  Váš článek Rabi Jicchak Seifert: Boj o Talmud mne hluboce oslovil. Oslovil mne svou otevřeností i pevností víry, jasným vyjádřením Vašeho postoje i zarámováním toho všeho láskou k člověku. Oslovil mne tím právě jako křesťana, evangelíka. 

  Budu se nyní snažit o odezvu ve stejném duchu, jen Vás prosím o prominutí případných neobratností, dojde-li k nim, nebudou míněny ve zlém a nebudou mít za cíl ani pohoršení ani urážku. Budu je však riskovat, neboť Váš poctivý článek si zaslouží alespoň pokus o stejně poctivou odpověď.

  Ve svém článku vyjadřujete naději, že všichni křesťané nezastávají postoje a názory M. Semína. Ubezpečuji Vás, že se nemýlíte, opravdu nezastávají. Než jsem začal psát tento text, chtěl jsem si pročíst některé Semínovy produkty „v originálním znění“. Na některé jeho stránky mi dala kontakt paní doktorka Tydlitátová, další jsem si pak našel sám.

  Zodpovědně prohlašuji, že je to přinejmenším ohavné čtení i ze zorného pole křesťana, nejen evangelického vyznání, ale kteréhokoliv, který bere vážně biblická svědectví. Nad něčím se snad lze pousmát, většinou však jen rozzlobit a často zažít pocit mrazení z ignorance, hlouposti a předsudku, lítost nad minulostí i současností, z odpírání poučení z ní. Skutečnost, že to celé je uvedeno jako zbožnost, tyto pocity nemírní, spíše umocňuje.

  Nemohu komentovat Talmud, obzvlášť ne Vám. To mi nepřísluší. Avšak mohu Vám ve Vaší interpretaci důvěřovat a Talmud chovat v úctě jako knihu, která Židy (Vás nevyjímaje) vede k Pánu Bohu. Navíc, mohu-li to posoudit, je Vaše interpretace zmíněných míst v Talmudu v souladu se zvěstí Tóry, Proroků i Spisů (v křesťanské terminologii Starého zákona), jak se s ní mohu setkávat i ve svém teologickém prostředí. Tedy tam, kde se jedná o slova Talmudu či Vaše. O výplodech M. Semína to pochopitelně říci nejde.

  Stejně zle, jako s Talmudem zachází M. Semín i s texty biblickými. Tóru, Proroky a Spisy / Starý zákon buď ignoruje, nebo zesměšňuje, Nový zákon krutě překrucuje způsobem obdobným jako Talmud, v jeho podání se jedná pouze o druhou stranu té samé lži. Dlouho jsem přemýšlel, o jaké místo by se mohlo opírat ono „proroctví“, že se Židé již nikdy nevrátí do Jeruzaléma. V Evangeliích (Matouš, Marek, Lukáš a Jan) nic takového není. Vzdáleně by se tomu mohla podobat tzv. Malá apokalypsa (L 21,5 – 28; paralely: Mk 13, 3 – 23; Mt 24,1 – 31).

  Ta však nehovoří o tom, že by se nikdy Židé neměli vrátit do Jeruzaléma. A už vůbec ne z důvodu jakýchkoliv křesťanských předurčeností. Jsou to kritická slova do vlastních řad, která Ježíš, žid vyznáním i Žid rodem, který ctí Zákon, adresuje svým židovským posluchačům. V samotném Novém zákoně můžeme nalézt více míst, která toto tvrzení podporují, za všechna pak cituji právě z Malé apokalypsy v podání Matoušova evangelia: „Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu“ (Mt 24, 20). Z tohoto výroku mohu slyšet dvě podstatné věci. Nejedná se o „jízdní řád budoucnosti“, to je ta první. Vlastní Ježíšův respekt k Zákonu i respekt respektu svých posluchačů. To je druhá. Důsledky pak pravděpodobně můžete domyslet Vy mnohem lépe než já. Ke mně pak tato Ježíšova slova hovoří podobně jako Izaiáš, Jeremiáš a další proroci. Zde neřeším ani Trojiční učení ani Ježíšovo mesiášství (vrátím se k nim jinde), ale právě jen sdělnost Nového zákona.

  Raná církev tato Ježíšova slova pak do písemné podoby Evangelií řadí jako reflexi událostí spjatých s Židovským protiřímským povstáním v letech 66 – 70 křesťanského letopočtu, tedy v době více než pohnuté pro všechny tehdejší obyvatele Izraele a Palestiny, ať již mezi nimi jinak leželo cokoliv. Ostatně, jeden z hlavních důvodů pro písemné zachycení Evangelií v dnes známé podobě byla obava tehdejší církve z přetržení kontinuity ústní tradice a sbírek výroků právě v těch více než pohnutých dobách.

  V podstatě jediné určení časové lhůty, které v tomto textu nalézáme, není žádné věčné NIKDY, ale naopak dočasnost. A ta se týká právě pohanské okupace Jeruzaléma. V tom se české překlady shodují s řeckým originálním zněním.

  I když by bylo možné na první pohled namítnout, že Český ekumenický překlad není zcela doslovný, stále ještě je z hlediska stavby věty jednoznačný. Kralický překlad je zcela konkrétní.

  Asi bychom po lidech Semínova kalibru chtěli příliš, kdybychom žádali respekt k českým překladům, kterých se dotkla ruka protestantova, byť v případě ČEP ve dvacetileté spolupráci s římskokatolickými bratry překladateli v jedné a téže překladatelské komisi nebo ochotu nalézt si dané místo v originálním textu.

  Pokud si však příslušné místo nalezneme v římskokatolickém překladu pro užití v českých liturgických knihách z r. 1988, který řecký originál následuje stejně věrně, zjistíme - opětovnou a velmi konkrétní shodu! Zde se ale M. Semín na jinověrce vymlouvat nemůže. Leda snad ještě na II. Vatikánský koncil, jehož závěry odmítá. Tím se však dostává do konfliktu i se svou mateřskou církví (nejen v mé mysli, ale i v realitě).

  Jako poznámku na okraj uvádím, že jsem se doslechl o moderním pokusu o překlad Nového Zákona do biblické hebrejštiny. Nic bližšího o něm nevím (I kdybych věděl, nejsem tak dobrý hebraista, abych mohl něco vyvozovat.), ale jistě by bylo zajímavé zjistit, jak si překladatelé poradili v něm.

  Ovšem výplody M. Semína se o biblické citace příliš neopírají a ani nemohou. Spíše se poněkud neurčitě odvolávají na mariánská zjevení z Fatimy, popř. se M. Semín uvádí jako ředitel Institutu sv. Josefa. O mariánských zjeveních z Fatimy mnoho nevím a je samotná tedy nemohu ani soudit, ani komentovat. Podle Katolického katechismu však nemohou protiřečit biblické novozákonní zvěsti, aby mohla být katolickou církví uznávána. (Prosím katolickou sestru či bratra čtenáře o jakékoliv případné upřesnění, korekci nebo nápravu omylu!)

  V NZ pak o panně Marii a sv. Josefovi můžeme číst jako o lidech zbožných, s respektem k Zákonu. Zde se mohu opřít o vyprávění o Ježíšově obřízce (L 2, 21 – 40), o dvanáctiletém Ježíši v Chrámě (L 2, 41 – 52). Dále pak evangelia dokládají jejich rodové, zbožnostní i praktické životní zakotvení uprostřed Izraelského lidu (Mt 1, 1 – 17; L 1, 5 – 12; L 1, 36; L 2, 3 – 5 a jiné).

  Své životy pak prožívají v čase formování Talmudu. S odvoláním na článek „O Talmudu“ od Berela Weina na téma formování a redakce Talmudu, o podílu nejen učenců, ale každého Žida žijícího svou víru a respekt k Zákonu na formování Talmudu pak mohu tvrdit, že i oni jako lidé žijící svou zbožnost zde mají své místo. Také naopak, v té době vznikající, ještě redakčně neuzavřený Talmud je orientačním bodem i jejich životů a zbožnosti.

  Urážení, překrucování a dezinterpretace Talmudu se tak stává i urážkou a zpochybněním přinejmenším podstatné části jejich životů a víry. Velmi zvláštní úcta ke svědkům víry řečeno způsobem protestantským, velmi zvláštní úcta a služba svatým patronům, řečeno způsobem katolickým.

  Podobně by bylo možné mluvit i o Ježíši samém a jeho vztahu k Izraelskému (svému vlastnímu) lidu, jeho zbožnosti, vztahu k Zákonu. Na toto téma už však bylo řečeno i napsáno mnoho slov, článků i knih a značně překračuje možnosti tohoto textu. Proto pouze připomínám Ježíšova slova:

  Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. (Mt 5, 17- 18).

  Jistě se můžeme a nejspíš i budeme lišit a různit i protiřečit si ve výkladu těchto slov i celé pasáže, do které patří. Doufám však, že podobně vnímáme vyjádření úcty k Zákonu, které zde od Ježíše zaznívá. Toho stejného Zákona, na kterém je založen Talmud.

  Píšete, Rabbi, že židovství popírá křesťanství. Domýšlím, že máte na mysli Trojiční učení, Kristovo mesiášství (jako dnes naplněné dílo) a dodržování Zákona. V tom se Vámi nejspíše přít nemohu, alespoň ne na rovině úzce věroučné.

  Ovšem ani trojičně vnímaná a žitá víra, ani odlišný pohled na plnění Zákona nebo víra že Kristus již naplnil své mesiášství, není sama o sobě důvodem k jakékoliv nelásce, nenávisti, ponižování, násilí a zabíjení Židů, hanobení jejich víry, bohoslužby, učení i života vůbec ve všech jeho aspektech, k povýšenosti nad kýmkoliv. Nic takového Bůh nechce, ani když je „vnímán křesťanskou optikou“.

  Nezpochybňuji, uvědomuji si, že se tak příliš často dělo a děje. Ovšem i jednou jedinkrát by bylo příliš často. Dělo a děje se tak ale jako hřích proti Bohu i lidem, hřích třebas maskovaný zbožností, avšak ne o to menší. Hřích natolik rozšířený, že se mnohde stal společenským či dokonce rádoby teologickým normativem.  Avšak ne o to menší.

  I pro křesťany totiž platí Boží: „Miluj svého bližního jako sebe“. Bez dalších podmínek či alibismů.

  Píšete, Rabbi, že přes lživé proroctví zůstává křesťan Vaším přítelem, člověkem. Pokusil jsem se Vám doložit, že to, s čím jste se setkal, je lež i z pohledu křesťana, bere- li vážně svědectví Písem.

  Ať už se mi to podařilo nebo ne, vážím si Vaší ochoty i odvahy překlenout přátelstvím a požehnáním to, co rozděluje. Důvěřuji, že právě v tomto můžeme oba říci jednohlasně TOTO JE OD BOHA. Ne jako skryté nebo otevřené přetahování jednoho druhým na svou stranu ani ve smyslu jakékoliv umělé relativistické unifikace.

  Mám na mysli jednohlasné TOTO JE OD BOHA řečené každým z nás takovým, jaký je před Bohem, před lidmi i sám před sebou. Kéž by toto mé psaní bylo dobrou odpovědí Vám a přes Vás Vašim křesťanským, muslimským i židovským přátelům i všem lidem hledajícím pokoj, přátelství a vzájemnost. Díky Bohu za každého z nich. I já pak mohu mluvit o mnoha křesťanech jednotlivcích, společenstvích i církvích, kterým je antisemitismus cizí. Stejně Bohu děkuji i za ně.  

  Kéž je však i odpovědí zaslepencům a fanatikům všeho druhu a poslouží jim k prohlédnutí.

  Vztahuji si Vaše požehnání na sebe a prosím, pokud můžete, přijměte i Vy požehnání ode mne.

  Zdravím a modlím se,        

                                                                  Ondřej Wolf, farář ČCE v. v.

  ——————————————————————————       

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 12:00

 • 31 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • Vader Says:

   Pane Ondřeji, MOC vám děkuji za vaši úvahu. Velmi působivá a plná podnětů k zamyšlení.

  • Ondřej Wolf Says:

   Dobrý den, Hano i Vadere. Dík za ohlasy, jsem rád že úvaha takto hovoří. Myslíte-li, že může oslovovat i dál, pochopitelně ji použijte. Navazuje ale na článek Rabiho Jicchaka Seiferta (v odkazu), bude správné použít oba texty. Dík za otevřenost.
   Ondřej

  • Věra Tydlitátová Says:

   Přátelé, něco pro vystřízlivění z té harmonie, ale je to kvůli varování: http://209.85.129.132/search?q=cache:6BzdX0pLtUcJ:cz.altermedia.info/z-domova/vsem-naivum_3598.html+talmud+gojim&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&lr=lang_cs Ještě zkusím vyhledat ty semínovy lži.

  • Věra Tydlitátová Says:

   Semínova odpověď B. Kurasovi: http://www.virtually.cz/?art=12142

  • Věra Tydlitátová Says:
  • Věra Tydlitátová Says:
  • Ondřej Wolf Says:

   Kazatel 3, 1-8
   Já vím, je to studená sprcha. Na druhou stranu, je dobré při snažení připomenout si i jeho cíl. Já sám doufám, že ta diskuse může posloužit obojímu. Ondřej

  • Blechová Hana Says:

   Semin je jistě psychicky velmi narušený jedinec, to bych snad raději úplně vynechala, to opravdu hraničí snad s nějakou zlou psychickou úchylkou či chorobou - já nevím, ale nemůže to pramenit třeba z nějakého opravdu špatného prožitku v dětství nebo nějakého osobního zakomlexování, nějakých těžkých depresí nebo tak nějak?
   Prosím, opravdu zvažujme, co je ještě myšlení a odkud už je to jakýsi důsledek chyby, výpadku, narušení. Velmi prosím, zvažte tohle poctivě.
   Ty texty jeho nejsou psány při běžném vnímání.

  • Blechová Hana Says:

   Děkuju, Ondřeji!

   Ano, díky, díky mockrát, samozřejmě vezmu oba texty, to jinak ani nejde, právě v tom je to pěkné. A my si nad tím zas budeme moc pěkně povídat, tedy já budu asi spíš mlčet, ale mám tohle povídání moc ráda. Byla by škoda, tak pěkně napsanou věc nechat jen ležet,

  • Blechová Hana Says:

   Tak už jen přemýšlím, jak je možné, že se v poslední době ocitám v tak skvělé společnosti, asi jsem byla hodná, snad. Ale je to i zavazující.
   Každopádně díky. Díky vám všem.
   Bleška.

  • Vera Tydlitatova Says:

   Přátelé,
   Jedním z několika důvodů, proč jsem zrušila blog na iDNES byla také možnost partičky jistých rádobykřesťanů Semínova druhu (organizované jistým psychopatem Semperem) beztrestně v diskusích šířit tyhle zvrhlosti. Admini nemají žádné religionistické vzdělání a nechápou, že je to zlé a nebezpečné a hlavně lživé. Vždy mi psali, že to je prostě jeden z názorů. Nikdy se mi nepodařilo dosáhnout toho, aby tyto lži o Židech, judaismu nebo Talmudu byly vymazány. Nakonec jsem došla k názoru, že samotnou existencí svého blogu umožňuji, aby tam kvanta těchto šílenosti roztroušených pod různými články a všem stále kdykoliv dostupných byla prakticky na věky. Smazání blogu byla jediná možnost, jak zároveň smazat tyhle zvrhlosti.

  • Ondřej Wolf Says:

   Věro,
   asi v každé oblasti života (takže i v této tematice) se najde někdo, kdo omlouvá vlastní sprosťáctví slovy :”Já JENOM říkám věci, jak si to myslím”, nebo alibismus a neangažovanost slovy :” Každej má svou pravdu”. A pak je nepodložený útok ve výhodě, protože nemá co dokládat, stačí hodně arogantně křičet. Důkazní břímě je na straně napadeného, ten, než promyslí vysvětlení, čelí několika dalším útokům……..Je to smutné, bohužel to ale nějak patří k “bontonu”. Jen Ty můžeš znát situaci, ve které jsi stála. Ondřej

  • Ondřej Wolf Says:

   P.S. Je cestou psaní apologií? Prostoru je tu dost. Ondřej

  • Vera Tydlitatova Says:

   Ondřeji,
   Samozřejmě. Prostor je tady k dispozici. Nejen v diskusi, ale je možné publikovat i články.

  • Ondřej Wolf Says:

   Rád se pokusím, i když třeba budu pomalý. Bylo by dobré domluvit se na konkrétnějším tématu. Máš větší povědomí o různých potřebnostech. Já vím, že je jich moc.
   Dík, Ondřej

  • Vera Tydlitatova Says:

   Mohli bychom třebas začít s tím vyvracením lží o talmudu, je toho plný internet. Mám odkazy na původní znění Talmudu, mohli bychom vyhledat ta místa, která Semín a spol. uvádějí jako “citáty” a přesně vypsat, co tam je doopravdy. Ale pak by to chtělo zveřejnit nejen tady. Co říkáš? Možná by nám pomohl i Rabbi Seifert.

  • Ondřej Wolf Says:

   To by bylo pěkné pokračování dobře začaté práce. Sám si ale na překlad netroufnu. To není zbytečná skromnost, ale racionální sebekritika. Ale v jejím rámci moc rád.

  • Vera Tydlitatova Says:

   Zapomněla jsem dodat: ten Talmud mám dostupný v nagličtině. Originál bychom skoukli jen pro kontrolu.

  • Ondřej Wolf Says:

   Budu se snažit, budu ale hodně pomalý. Ondřej

  • Vera Tydlitatova Says:

   Nemusíme spěchat, ty lži taky nezačaly teď a neskončí zítra. Raději to dokážeme pořádně.

  • Ondřej Wolf Says:

   Tak s tím souhlasím a těším se na to, Ondřej

  • Vera Tydlitatova Says:

   Fajn, jen co bude trocha času.
   Tady je Talmud v angličtině: http://www.sacred-texts.com/jud/talmud.htm
   A tady pro kontrolu v hebrejštině: http://www.mechon-mamre.org/b/l/l0.htm
   Tady se dá poslechnout: http://www.dafyomi.org/

  • Vera Tydlitatova Says:
  • Blechová Hana Says:

   To je paráda, to je skvělé, jste prima, budu si sem chodit číst.
   Díky.

  • Vera Tydlitatova Says:

   Ještě kdyby tak přišli ti ostatní, že…

  • Blechová Hana Says:

   Přijdou, dnes už tu někde byl Persi, chodívá Kateřina, přijde František, přijdou i další. Tohle bude moc fajn, určitě přijdou další. Chodí sem taky Filip Štojd? A kde jsme nechali Štěpánku?

  • Blechová Hana Says:

   A Věruško, i kdyby třeba sem nedošli, bude nám tady dobře a třeba se najde i nějaké veřejnější prostranství, kde by to bylo víc vidět, jenže to je pak zas otázka, jak ukočírovat diksusi.

  • Vera Tydlitatova Says:

   Hanko,
   Já už ani nechci, aby se takové věci dávaly na nějaké veřejné prostranství, to pak právě končí v tom hulvátství. Jen někdy něco opravdu závažného, tak jednou za měsíc, mohu hodit na veřejný blog. Ale kam? Všechny už jsou bulvarizované.
   Filip nějak zmizel, snad se objeví. Uvidíme.

  • Blechová Hana Says:

   Tak třeba dát dva Vaše články, nebo doplňovaně, Vás dva, ale bez možnosti diskuse, já nevím, to poznáte časem. Ale tady je to moc fajn.Však Ty sem dotáhneš spoustu dobrých lidí, vždycky kolem Tebe byli a tak to i zůstane.

  • Ondřej Wolf Says:

   Odkazy uloženy v oblíbených položkách, v očekávání pěkné spolupráce
   Ondřej.

  • Hynek Says:

   Přečtěte si “Nová smlouva nahrazuje starou” - http://www.stjoseph.cz/g056.html a “Stát Izrael pohledem katolíka” - http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/stat-izrael-pohledem-katolika_6046.html.
   A o talmudu speciálně http://www.talmudunmasked.com.

 

Duben 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Archivy