• Mám ráda Šamanovo doupě pana Jana Kovanice. Koneckonců mám zde na stránkách na něj odkaz. A tak jsem objevila zajímavý článek, diskusi a ještě zajímavější odkazy na další věci… Bylo to přímo dobrodružství poznání, ovšem dobrodružství plné humoru. Humoru někdy černého, jindy absurdního, zase jindy bezděčného, ale vždy šokujícího…

  Článek v Šamanově doupěti se jmenuje Proti skutečnosti neexistují argumenty a jde o polemiku s jakýmsi diskutérem zvaným A. S. Pergill. Pan Pergill již dříve nastolil neotřelou, ba odvážnou tezi, že … “V případě judaismu došlo k tomu, že mu byla jakási civilizovanost vnucena zvenčí (od rozmetání židovských států po systematické pogromy jako odpovědi na judaistický barbarismus; zcela jistě existovaly i pogromy z jiných příčin, z tohoto pohledu nevýznamné) a tudíž je mezi nimi výrazně vyšší procento osob ochotných podporovat náboženské fundamentalisty a ti naopak mají šířením mentality “obležené pevnosti” snazší práci se sháněním “oveček” do jednoho stáda pod jejich vedením.”

  Polemika se pak odvíjí v plodném a vědecky podloženém duchu za pomoci investigativního zkoumání kostelů, reliéfů, plaket a lidových moudrostí, přičemž v podstatě jde o pravost či naopak imbecilitu rituální pověry atd., ostatně můžete si vše přečíst zde:

  Kouknou, Žibřide…

  O těch pogromech civilizačních

  Civilizační odplata za Šimona Abelese

  Návštěva u Jezulete

  Pro pohodlí laskavého čtenáře zde uvádím celý článek pana Kovanice, pro nepozorné zdůrazňuji, že jde převážně o kompilaci citátů z nacistického dílka jistého pana Hellmuta Scharmma s lehkou ironií okomentovanou panem Šamanem.

  Proti skutečnostem neexistují argumenty

  Činy judaistického barbarismu, které vykonali talmudští rabíni dle halachických pravidel…

  O barbarském judaismu toho již bylo popsáno mnoho. Pan A. S. Pergill s vědeckou vytrvalostí sobě vlastní se opakovaně vrací k historicky prokázanému (viděl plaketu, v jednom kostele, ale možná v jiném) judaistickému zvyku vraždit své příbuzné, pokud se tito nechali pokřtít.
  Nejodpornější jsou však judaistické vraždy rituální, o nichž souhrn nejpodrobnějších svědectví vydal PhDr. Hellmut Schramm na 294 stranách svého úctu vzbuzujícího díla s bohatým poznámkovým aparátem a případným názvem „Der jüdische Ritualmord - Eine historische Untersuchung“.

  Na toto vědecké dílo mne upozornili neúnavní badatelé z Vlasteneckých zpráv a jejich kolegové z blogu Prvopodstata.cz (odkud cituji a kde jsem našel i úvodní dokumentační obrázek):

  „Jen stěží uvěřitelnou a normálně myslícímu a cítícímu člověku vlastně nepředstavitelnou skutečnost židovské rituální vraždy pro krev zde německý autor podrobně a nezvratně dokazuje na základě věrohodných historických dokumentů, svědectví i soudních spisů ze všech dob a míst. „Contra facta non sunt argumenta“ (Proti skutečnostem neexistují argumenty). Autor rovněž ukazuje, že naprostá většina historicky prokázaných hrůzných činů byla spáchána v čase kolem velkých židovských svátků. Ostatně jak jinak vysvětlit nikým nezpochybňovanou (a také nezpochybnitelnou) skutečnost, že z rituální vraždy pro krev byli vždy a všude podezíráni, obviňováni, usvědčováni (a dříve také souzeni) výhradně talmudští Židé.“ (Nezpochybnitelná logika!-Š) „Obvinění se tedy nevztahovalo na židovstvo jako celek, i když proti vyšetřování resp. odsouzení spolehlivě usvědčených pachatelů vždy vystupovalo v pevně semknuté frontě jako jeden muž. Schrammova studie je otřesná, ale pro každého poučná a potřebná informativní četba o dnes již naprosto tabuizovaném tématu.“

  Zde užívané sousloví „talmudští Židé“ se velice blíží A. S. Pergillovu termínu „judaističtí barbaři“ či „ortodoxní rabíni“, případně Vorovkovým „halachickým pravidlům“. Stejně jako u A. S. P. ani u Hellmuta Schramma se obvinění nevztahuje na „židovstvo jako celek“. I když – pokud k tomu židé mlčí, pak s rituálními vraždami souhlasí. Ale oni nemlčí, vždy se semknou v jeden celek, a nikým nezpochybňovanou - a také nezpochybnitelnou! - skutečnost zpochybňují!!!

  Potěšme se nyní několika vědecky zdokumentovanými (kroniky, bulvární tisk, plakety) činy judaistického barbarismu, které vykonali talmudští rabíni dle halachických pravidel - týkajících se Čech. (S lítostí poznamenávám, že pan doktor Hellmut Schramm se snad ani jinde o českém židovstvu nezmiňuje, ale ono je internacionální, jak dobře víme.)

  „Po odjezdu Ottova vyslance z Prahy (1303) se Židé o velikonočních svátcích dopustili odporného zločinu na křesťanovi. Odvlekli jej na skryté místo a pověsili nahého na strom. Pak se kolem něj postavili do kruhu, plivali na něj, jiní nešťastníka bili pěstmi, mrskali pruty a nakonec s ním udělali všechno to, co kdysi vytrpěl Kristus od toho hrozného a ohavného národa. O dva roky později, 1305 znovu v Praze o Velikonocích Židé mladíka, který byl chudobou přinucen jim sloužit, přibili na kříž a bičovali jej tak dlouho, až vykrvácel. Rozzuřený lid nevyčkal ani návratu krále Václava II., vtrhl do židovské čtvrti a sáhl k „radikálnímu léčebnému prostředku pobitím všech pražských Židů“.”

  (”Radikální léčebný prostředek,” A. S. Pergil o tom píše v podobném duchu: judaistům byla „civilizovanost vnucena zvenčí (od rozmetání židovských států po systematické pogromy jako odpovědi na “judaistický barbarismus”).)

  „11. března 1650 „zabil Žid nožem“ v české Kadani chlapce jménem Mathias Tillich; nebožák měl na obou rukou odřezané prsty. Krátce poté byli na císařův rozkaz všichni Židé z Kadaně na nám už známou „věčnost“ vyhnáni. Oběti později zřídili pamětní desku.“

  Všem zájemců o historickou dokumentaci doporučuji zájezd do Kadaně k pamětní desce. Jinak je v díle pana doktora H. Sch. obšírněji zmíněna již jinde dobře popsaná vražda v Polné. Toto jsem si však dosud neuvědomil, neznaje dosud originální těsnopisné poznámky pana H. A. Schwera:

  „Hilsner sám se při soudním jednání v Kutné Hoře choval velice drze a arogantně, vědom si nepochybně všeobecné podpory světového židovstva. Redaktor vídeňského listu „Deutsche Volksblatt“ Hanns Arnold Schwer, kterému vděčíme za písemný zápis procesu na základě stenografických protokolů, označil svého času Hilsnera za „prototyp flákače, typ arogantního židovského darebáka, jakých známe dost a dost také z Vídně.

  Auditorium v sále tvořili z dobré třetiny tiskoví Židé, kteří se opakovaně snažili rušit jednání soudu nestydatým pokřikováním, zvláště při výpovědích nevítaných svědků. Podle osvědčené židovské taktiky byl soud ve dne v noci doslova bombardován telefonickými a telegrafickými dotazy, dopisy a interpelacemi. Světový židovský tisk a světové židovské finance horečně pracovaly a svolávaly se porady.”

  Schwerovy zápisky představují, pokud je mně známo, jediný použitelný pramen; vedle něj ovšem existuje nejméně šest „děl“ ž i d o v s k ý c h autorů a dále „zpracování“ dokladů od Žida Maximiliana Paula Schiffa (Der Prozeß Hilsner, Vídeň 1908). Pak jsou zde ještě výroky zednáře T. G. Masaryka, který se na svůj způsob „případu“ ujal. Všichni jsou učenlivými žáky nechvalně proslulého Paula Nathana! Tak např. „profesor filosofie“ Masaryk r. 1899 chvatně napsal brožuru s názvem Nutnost revidovati process Polenský, přestože sám přiznává, že nebyl ani na místě činu, ani při procesu, a r. 1900 vydal ještě spisek Die Bedeutung des Polnaer Verbrechens für den Ritualaberglauben. Obě další brožury z r. 1900 a 1901 židovského lékaře J. A. Bulova, který ostatně již „hájil“ židovský párek vrahů Mosese a Gittel Ritterovy, jsou sepsány tak ledabyle a hlavně zmateně, že nenašly uznání ani u souvěrců. Roku 1906 vyšla práce Der Polnaer Ritulamordprozeß - Eine kriminalpsychologische Untersuchung židovského advokáta Arthura Nußbauma z Berlína, a 1911 rovněž v Berlíně – pro jistotu anonymní – brožurka Der Fall Hilsner - Ein europäisches Justizverbrechen.“

  Nuže, nastal čas vynést na světlo tisícileté židovské tajemství. „Nechť výsledek této mnohaleté práce napomůže k bdělosti nadcházejících generací!“ napsal v úvodu ke své knize ve válečném roce 1941 Dr. Hellmut Schramm.

  Ocitujme ještě z dobové předmluvy:

  „Židovstvo v sobě pojí biologicky dědičné kriminální sklony s religiózním synkretismem i silným podílem víry v démony. Kdo bojuje proti židovstvu, „koná dílo Páně“ a vede Boží boj. Máme nyní v rukou velmi cennou zbraň pro takový boj, a proto jí přeji plný úspěch.

  Berlín, na začátku válečného roku 1941
  Prof. dr. Johann von Leers

  A nakonec ocitujme z Úvodního slova editora českého překladu:

  “Je pravda, že se místo člověka obětovalo zvíře, ale to lidskou oběť nenahradilo, nýbrž mělo pouze zástupnou úlohu. Podle židovského zákona je však zvířetem právě Nežid! Talmud říká výslovně: „Vy jste lidmi, ale nejsou jimi národy světa (nýbrž jsou dobytkem)…“ (Baba mecia 114b ad.). Žádný talmudista nepopře, že je Nežid pouhé zvíře. Jestliže je zvířecí oběť Jahvemu příjemná, pak je rituální vražda zákonně oprávněná, a pouze obětování Žida by bylo nesmírným proviněním proti rituálnímu zákonu! …
  …studie o skutečnosti rituální vraždy vycházely ve všech dobách i v nejrůznějších společenských systémech, a vždy dospěly ke stejnému závěru… O rituální vraždě ostatně existuje již velmi bohatá vědecká literatura.”

  Oceňme tuto nevyvratitelnou logiku pana editora: „Krvavé lidské oběti znaly mnohé starověké národy, ale udržely se pouze u Židů. Proč by jinak byli z rituální vraždy pro krev obviňováni v průběhu dějin právě a jedině Židé?” Ano – proč jinak by? (Translation © Jaroslav Voříšek 2005)

  Německé dílo pana doktora Schramma bylo přeloženo péčí českého Voříška (který dříve působil v týdeníku Politika, zrušeném právě pro antisemitismus), aby bylo k dispozici našim obráncům národa i v těchto válečných letech, kdy Evropa opět musí bránit svou identitu před nepřizpůsobivými národy, ano, přiznejme si to, i před dosud stále existujícími judaisty, kteří se zatím Evropou nedali zcivilizovat.

  Ve způsobu předkládání nevyvratitelných skutečností u pana doktora Hellmuta Schramma a u pana A. S. Pergilla nevidím podstatného rozdílu. Jeden snad: Nácek Schramm v roce 1941 ještě nemohl znát civilizační praxi vyhlazovacích koncentráků…

  Kompilováno a podotýkáno v Praze dne 26. října tohoto válečného roku 2010

  Antisemitské dílo nacisty PhDr. Hellmuta Schramma je publikováno na webu antisemity Vladimíra Šonky (”Vlastenecké zprávy”) a dále na blogu patafyzika Jirky Woodmana Prvopodstata.cz. Zde se můžete mj. dovědět i jaká je pravda o vesmíru. Víra v Dutozemi je dalším spojovacím bodem tohoto podivína s panem Hitlerem.

  Skutečně vědecké zmínky o rituální vraždě i Hilsneriádě i další zajímavosti k tématu viz v diplomce Ing. Svetlany Drábkové Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu, vyvolaného nacismem.

  —————————

  hohl141

  A to, milí čtenáři, ještě není všehno. Nelenila jsem a rozklikla odkazy v článku. Web Prvopodstata vřele doporučuji. Dozvíte se zde například všechno, co jste chtěli vědět o dutosti Zeměkoule, ale báli jste se zeptat.  Nebo zde uvidíte báječné záběry UFO. Fakt, nekecám. Můžete se poučit o zločinných Chemtrails, které nahradily nemoderního amerického brouka, o kruzích v obilí, o zákonech Vesmíru a o jiných zábavných kratochvílích určených pro dlouhé zimní večery.

  Stránky … Jsou věnovány všem, kteří vnitřně cítí, že se světem není něco v pořádku. Všem co hledají pravdu a na své otázky žádají odpovědi. Není zde cílem učit, ale vytvořit místo, kde  se všichni  zúčastnění mohou podílet na hledání pravdy až do chvíle, kdy odhalí prvopodstatu věci. Vše nám bylo obráceno o sto osmdesát stupňů. Doktoři ničí zdraví, právníci spravedlnost, university ničí vědění, vlády svobodu, armády mír, velká média ničí informace a náboženství ničí duchovnost. Celý svět je na ruby, stal  se však něčím na co jsme si zvykli a proto nejvíc ze všeho nenávidíme všechny ty , co nám chtějí říct pravdu. Pokud si tuto skutečnost uvědomujete, potom vítejte…..” Váš Jirka Woodman

  ———————

  A jaké hvězdy sem přispívají! Ale vždyť to jsou známá jména! Nalezneme zde takové génie vlasti jako například odvážného bojovníka proti židozednářům Adama B. Bartoše s jeho recyklovanou zprávou o vykonané proskinézi u Pomazané Hlavy státu na Hradě, jsou zde dokonce svatá slova samotného J.V. Stařičkého Mocnáře. A ovšem dnes již klasická dílka světového antisemitismu určená ctěné nacistické veřejnosti přímo ke stažení:

  -

  Erich Ludendorff; Eliminace zednářstva odhalením jeho tajemství

  Robert Helebrandt; Protokoly sionských mudrců

  Johannes Rothkranz; Nadcházející diktatura humanity aneb Panství Antikrista

  Johannes Rothkranz; Maastrichtská dohoda - konečné řešení pro Evropu I, II

  Již zmíněné dílečko: Hellmut Schramm; Židovská rituální vražda - historická studie, dále:

  Athanasius Fern; Židovská morálka a mystérium krve

  Anonymus; Temno v Církvi

  Manfred Adler; Synové temnoty I, II

  -

  Čili jsou zde stejné klenoty, jaké nabízí patafyzický web Spiknutí proti Církvi a lidstvu. V důstojném sousedství těchto nacisticko-postmoderních nebo postmoderně-nacistických surrealistických studií se pak vyjímají tyto aktuální skvosty českého intelektu:

  30.10. -  NWO a audience u prezidenta Klause

  28.10. -  Projev prezidenta Klause

  19.10. -  Existují materiály o úpravě počasí? Úřady mlčí

  Ano, skví se zde i pan prezident profesor Václav Klaus. A pak že to je starý suchar! Kdepak, ten kujón umí vždycky překvapit. Když ničím jiným, tak hloubkou mokřadu, do něhož je ochotný sestoupit. Kde jsou ty časy, kdy hřímal jenom proti disidentům, ochráncům přírody a “batůžkářům”?

  Ale abychom to nezamluvili - kdo je již zmíněný badatel Herr Scharmm? Na to odpovídá jedna účastnice diskuse v Šamanově doupěti:

  informace řekl(a)…
  Záhadné osudy autora Židovského rituálního mordu a jeho knihy.
  Zvědavost mi nedala a tak jsem šla na lov po internetu.
  Nakonec úlovek byl dost chabý. Na počátku se mi otevřel sajt v japonštině http://www.xrea.com/ .
  O autorovi jsem se pak dozvěděla na jednom sajtu v angličtině s překladem knihy, že jeho “fate remains unknown”, zárověň překladatel R. Belser upozorňuje, že má copywright (na překlad nebo na knihu?)
  Copyright 2001 by R. Belser. Reproduction in whole or in part without express written permission of the translator is not permitted. All rights reserved.
  http://www.jrbooksonline.com/schramm/schramm.htm
  I k tomuto sajtu jsem se dostala oklikou přes vyloženě antisemitský sajt http://www.erichufschmid.net/index.html, na stránce http://www.erichufschmid.net/TFC/Video-PhilosophyOfZionismAndIsrael.html
  Belser věnuje překlad Schrammovi, Streicherovi a všem badatelům, kteří zaplatili životem za publikování informací na toto téma (all the other investigators who have paid with their lives for publicizing information about this subject. — R.B.)
  O Streicherovi, pokud je vám to jméno neznámé, najdete na Wikipedii. Byl odsouzen Norimberským soudem za zločiny proti lidskosti a na základě rozsudku oběšen.
  Nakladatelství Theodor Fritsche Verlag, které, jak uvádí český překlad, knihu vydalo v 1943, založené Emilem Theodorem Fritschem, bylo jasně antisemitského zaměření jako jeho majitel. Syn Fritscheho byl mimo jiné členem SA (Sein gleichnamiger Sohn (1895–1946) war ebenfalls Buchhändler sowie SA-Mitglied, Mitglied des Aktionsausschusses des Börsenvereins Deutscher Buchhändler und Mitglied des Präsidialrats der Reichsschrifttumskammer.) Bibliografii antisemitských spisů Fritsche otce najdete na německé Wikipedii.
  To je tedy okruh, do kterého zařadit ten spis, opublikovaný českým sajtem. Od nacistů k neonacistickým antisemitům.
  Otázka: je to možné uveřejnit legálně něco podobného?

  ————————–

  Odpověď: Ale ano, u nás to možné je. A dokonce se to možná za dlouhých zimních večerů čítá u Klausů na Hradě!

  ——————————————————————-


  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 7:00

 • One Response

  WP_Modern_Notepad
  • Yamato-san Says:

   Tak ta dutozemě je fakt roztomilá :-)

   Hele, ale není tohle trochu nefér? Taky se vám nelíbí, když podle magora Ovadia Josefa někdo soudí všechny židy ;-)

 

Březen 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archivy