• john-5_40-refuse-to-come-to-jesus1

  Pokračování článku publikovaného 7. dubna
  ———————————————-
  Dalším z čelných představitelů extrémně tradicionalistické katolické skupiny v Čechách je známý předseda Institutu sv. Josefa[1] Michal Semín.


  Nedávno o sobě dal vědět kandidaturou do Evropského parlamentu na 28. místě Strany svobodných občanů (pikantní je, že na téže kandidátce je také Benjamin Kuras, s nímž měl Michal Semín prudký spor o judaismus.)[2] Na stránkách Institutu sv. Josefa nalézají prostor různí představitelé z řad lefébvristů a jejich sympatizantů, jako například výše citovaný Michal Kretschmer.

  U těchto autorů nacházíme mnoho projevů pohrdání ženami a úpornou snahu redukovat ženy na jakési inkubátory pro vývin plodu. Jediné, co tyto muže na ženách zajímá a co považují za cenné, jsou jejich dělohy. Opakovaně se objevuje varování, že křesťané na rozdíl od jiných kultur vymírají, že je v rodinách málo dětí a kněží (celibátníci) apelují, aby katolické rodiny plodily děti bez jakýchkoliv omezení. Většinou je postoj k ženám zjemňován jakousi uctivou rétorikou a zdůrazňováním důstojnosti řádné ženy, matky mnoha dětí a služebnice muže. V tomto se rétorika katolických duchovních neliší od apologetů tradičně islámského pohledu na ženu. Moderní emancipace žen je (jak jinak) přičítána zhoubnému vlivu světového zednářství a židovstva a je popisována jako záměrná snaha podkopat křesťanskou civilizaci a ovládnout ji.

  Další z českých agresivních tradicionalistů Ladislav Malý není přímo členem Bratrstva Svatého Pia X., ale svým přístupem k náboženství a k judaismu se s těmito radikály shoduje, jeho antisemitismus je ještě otevřenější, vulgárnější a místy nabývá až paranoických rysů. Jeho specifická teologie spojená s extrémním šovinismem jej na několik let spojila s nacistickou Dělnickou stranou, po čase se ale rozešel s čelnými představiteli této strany, podle jejich vyjádření proto, že mu nebylo nabídnuto významné místo ve straně, on sám svůj odstup vykládá poněkud nejasně jako odpor k příklonu Dělnické strany k německým sociálním nacionalistům a k otevřeně nacistické organizaci Národní odpor.

  Články Ladislava Malého se hemží stereotypními označeními viníků stávajících problémů světa, ano, jsou to zednáři a sionisté se svými liberálními a humanistickými idejemi. V jiném článku připojuje k těmto archetypálním původcům zla ještě judaisty.[3] Ač se Ladislav Malý několikrát ohradil proti obvinění z antisemitismu, dělá mu obrovský problém napsat cokoliv, aniž ukáže na sionisty. Že mu nejde o sionisty v přesně ohraničeném významu slova, ukazuje se ihned, jakmile užije výraz judaista nebo Židé/židé. I v následujícím článku mu ujela věta: „…sionisté i svobodní zednáři, ti všichni jsou z jednoho kadlubu, jehož duchovní otcové měli židovský původ.“ Zatímco politické postoje pana Malého se poněkud proměňují, jeho antisemitská rétorika je konstantní a otevřeně hlásaná na webu Dělnické strany, Altermédií a jinde:

  Zkraje devadesátých let jsme byli svědky loupeže století – velké a malé privatizace výrobních podniků a majetků. Dneska, kdy už nám, českému národu, téměř nic nepatří, stáváme se cizinci ve vlastní zemi. A nejen to: každý z nás, včetně kojenců, má statisticky sto tisíc korun dluhu! Onen bilion korun dluhu je důmyslná a pevná „pupeční šňůra“, jíž jsme my, český národ, připoutáni do siločar moci americko-sionistických světovládců. Rozprodat národu majetek a navíc ho přivést do zoufale vysokého dluhu – ten se ovšem den ze dne díky lichvářským úrokům navyšuje – to je pro vládnoucí světové kruhy ta nejdokonalejší okupace naší vlasti, jakou si jen mohli přát! A opět, jako za vlády komunistů: tvrdou a trpělivou prací vytváříme „med“ – společný národní produkt – a opět přijde cizí „včelař“tentokrát ne s rudou hvězdou na čepici, ale v cylindru s pruhy a hvězdami, s dlouhými pejzy vyčuhujícími zpoza klobouku, ohnutým orlím nosem a kostnatými, hrabivými prstya nám, lidem práce, vytvářené hodnoty vezme. A můžeme pracovat nanovo. Nevidět tento do očí bijící fakt je dokonalá slepota, jíž jsou mnozí lidé bohužel postiženi. Plným právem můžeme hovořit o okupaci, tentokráte o „něžné“ okupaci, kterou jsme si sami na sebe upletli.

  V článku Internetová revoluce v Íránu uveřejněném v Altermédiích velebí Ladislav Malý islámský režim Mahmúda Ahmadínežáda.[4] Společná nenávist k Židům a Izraeli sjednocuje tohoto „pravého katolíka“ s pravověrnými imámy. Ladislav Malý, onen neuvěřitelně ekumenicky otevřený křesťan – ekumenicky otevřený vůči různým totalitním diktátorům střílejícím do vlastních „pomýlených“ (jak píše Malý) lidí – tyto diktátory, například Alexandra Lukašenka, spěchá při jejich nástupu na trůn devótně pozdravit, je přejný vůči nacistickému neopohanství, kultu osobnosti, rasismu, rasově motivovaným vraždám, antisemitismu a socialistickým fantaziím produkovaným „mysliteli“ z Dělnické strany nebo Národního odporu, uznává některá z Hitlerových „mouder“ a je velmi otevřený i vůči islámskému právu šaría. Hlavně ovšem neopomene zdůraznit, že Írán je „zemí Árijů“, takže je rasově zcela v pořádku – to je totiž to podstatné, náboženství je jaksi nedůležité. Malý si při snění o možném uplatnění íránských zákonů u nás povzdechl nad stavem Evropy:

  „Domnívám se ale, že tyto poměry se nevrátí, že evropským národům ujel tak říkajíc vlak; v dálce jsou vidět jeho vzdalující se světla… Bohužel. Bohužel proto, poněvadž jedině stát takto řízený je a bude schopný čelit invazi  třetího světa, má záruku na přežití svého genofondu a uchování bílé rasy pro další časy.“ Svoji zdravici zakončuje patetickými slovy: „… je mi jasné, že konzervativní katolík a konzervativní muslim se v zásadních otázkách – jako je řízení státu nebo život občanů v systému morálně duchovních hodnot – shodnou. Proto jsem rád, že presidentem Íránu jste právě Vy, pane Mahmúde Ahmadínežáde.“

  Bizarní platformou antisemitského ultrakonzervativismu jsou stránky nazvané Spiknutí proti lidstvu a církvi.[5] Zde najdou čeští antisemité celou řadu klasických antisemitských „děl“ ke stažení. Celý projekt je však natolik ovládaný paranoickými bludy a extatickou rétorikou, že zůstávají pochybnosti, nejde-li spíše o nějakou formu dada. Kuriózní, i když mezi neonacisty nikoliv ojedinělou praxí je rovněž to, že autoři stránek nechali tuto svoji doménu zaregistrovat na jméno policisty, který v Praze velel zásahu proti neonacistům.

  Komickým, ale i blasfemickým vyvrcholením pseudokatolických tradicionalistických aktivit je pokus o založení vlastní církve (v podání autorů jde ale jen o návrat k pravé církvi), čí spíše implantovat do Čech rasistickou sektu z USA, která se nazývá Církev křesťana Ježíše Krista.[6] Motto nové sekty je výmluvné: Árijská rasa a Bůh na prvním místě a veškerá argumentace apoštolů bílé rasy je zjevně chaotická:

  Evropský nacionalista nemůže uznávat současnou katolickou církev, která je ovládána židozednáři a stala se hlásnou troubou liberalismu, rasového rovnostářství, multikulturalismu, socialismu a všech ostatních ideologií, které škodí evropským národům. Pokud nevěříte, přečtěte si tyto články: …[7] Jaké je tedy řešení? Bylo by snad řešení přestoupit do nějaké protestantské církve? Ale do jaké? Českobratrská církev evangelická je stejně zkažená a ovládaná židozednáři jako církev katolická. Pokud nevěříte, tak si přečtěte prohlášení synodu, nejvyššího orgánu českobratrské církve:[8] Není náhodou, že jeden evangelický farář, Svatopluk Karásek stál před několika lety v čele Rady vlády pro lidská práva, úřadu na podporu Cikánů a dalších parazitů. Jiný hodnostář této církve zpronevěřil deset milionů korun.[9] A co církev husitská? Církev zmítaná vnitřními spory, korupcí a klientelismem, jejíž biskup je homosexuál a jejíž představitelé se účastnili konference proti „antisemitismu“ a „neonacismu“.[10]

  Ne, všechny tři církve v ČR jsou naprosto stejné. Jaké tedy zbývá řešení pro křesťany, kteří milují svůj národ a rasu? Jediná možnost je založení vlastní církve. V USA existuje jedna církev, která dosud vyznává pravé křesťanství a není ovládána židozednáři, a to je Církev Křesťana Ježíše Krista (Church of Jesus Christ-Christian), zkratka CJCC, česky CKJK, která je úzce spjatá s křesťansko-nacionalistickou organizací Árijské národy (Aryan nation)…“[11]

  Z uvedených ukázek vyplývá, že existuje zákonité spojenectví mezi v podstatě apolitickým ultratradicionalistickým viděním světa, jak je prezentuje Kněžské bratrstvo sv. Pia X. nebo jemu blízcí konzervativní a fundamentalističtí věřící, a velmi politickým, aktivním a extrémním příklonem k neonacismu včetně jeho násilnických, protibiblických a protihumanistických důrazů. Styčnou plochou je nenávist k západní liberální demokracii, obliba v konspiračních teoriích, zjednodušeně dualistické vnímání světa, fundamentalismus a fanatismus, xenofobie, rasismus a antisemitismus. Již tento příklon k nacismu a častá spojenectví s jeho představiteli by měla každého křesťana varovat, že v tomto případě nejde o nevinnou, nebo dokonce záslužnou práci pro církev, ale že jde o zpolitizovaný postoj velmi vzdálený křesťanské teologii i etice.

  Zdroje:

  Aryannations, in: http://www.aryannations.org/ (online:citováno 26. 10. 2009)

  Bůh a árijská rasa na prvním místě, in: http://svobodnyprostor.wordpress.com/2009/08/22/buh-a-arijska-rasa-na-prvnim-miste/ (online:citováno 28. 10. 2009)

  Gračka, J., Ve Vatikánu se sešli zástupci Svatého stolce s bratrstvem Pia X., in: http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/ve-vatikanu-se-sesli-zastupci-svateho-stolce-s-bratrstvem-pia-x.html (online:citováno 28.10.2009)

  Horálek, M., Kardinál Vlk odmítl jakékoliv projevy extrémismu, in: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/kardinal-vlk-odmitl-jakekoliv-projevy-extremismu.html (online:citováno 26. 10. 2009)

  Konference o antisemitismu, in: http://www.ekumenickarada.cz/wpimages/other/konference%20o%20antisemitismu%20final.pdf (online:citováno 28.10.2009)

  Kretschmer, M., Co je to rasismus, in: http://cz.altermedia.info/uvahy-a-komentare/co-je-to-rasismus_3338.html (online:citováno 27. 10. 2009)

  Kretschmer, M., Náboženství holocaustu, in: http://www.natia.cz/layout2_cz.aspx?pageid=884 (online:citováno 28. 10. 2009)

  Kretschmer, M., Na obranu biskupa Williamsona, in: http://www.natia.cz/layout2_cz.aspx?pageid=878 (online:citováno 28. 10. 2009)

  Kretschmer, M., Nová smlouva nahrazuje starou, in: http://www.stjoseph.cz/g056.html (online:citováno 28. 10. 2009)

  Kretschmer, M., Nenechejte homosexuály žít. in: http://www.sacrumimperium.sk/node/54 (online:citováno 23. 11. 2006)

  Malý, L., Cíl satanistů – New Age, in: http://cz.altermedia.info/uvahy-a-komentare/cil-satanistu-new-age_2047.html (online:citováno 28. 10. 2009)

  Malý, L., Internetová revoluce v Íránu – http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/internetova-revoluce-v-iranu_7245.html#more-7245 (online:citováno 28. 10. 2009)

  Malý, L., Několik slov, in: http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/nikolik-slov_5775.html (online:citováno 28. 10. 2009)

  Medzipriestor, Nenechejte homosexuály žít. Poznámka: Len pre silné nátury…, in: http://medzipriestor.nazory.cz/view.php?cisloclanku=2008030004 (online:citováno 28. 10. 2009)

  Semín, M., Izrael jedná jako teroristé, in: http://www.euportal.cz/Articles/854-izrael-jedna-jako-teroriste.aspx (online:citováno 28. 10. 2009)

  Semín, M., Pravda o Talmudu, in: http://www.euportal.cz/Articles/859-pravda-o-talmudu.aspx (online:citováno 28. 10. 2009)

  Spiknutí proti církvi a lidstvu, in: http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/ (online:citováno 28. 10. 2009)

  Správci Evangnetu, Bývalý vedoucí ekononického oddělení má jít do vězení, in: http://www.evangnet.cz/334-byvaly_vedouci_ekonomickeho_oddeleni_ma_jit_do_vezeni (online:citováno 28. 10. 2009)

  Vatikánští kardinálové varují před antisemitismem, in: http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/vatikan-ti-kardinalove-varuji-pred-antisemitismem.html (online:citováno 26. 10. 2009)

  Voříšek, J., Hanebná blasfémie, in: http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/hanebna-blasfemie_3032.html#comment-242382 (online:citováno 28. 10. 2009)


  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 7:00

 • 33 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • Ondřej Wolf Says:

   Cylindr s pruhy a hvězdami na hlavě pejzatého imperialisty, koho mi to jen připomíná?? Není to BaPe z rudých stránek Dikobrazu? Je to on, nebo jeho kolega. Pan Malý je zkrátka intelektuální i symbolický fajnšmekr, ví kde hledat “pravdu a symboliku”. Je jako viný sklípek. Najdeme u něj archivní pochoutky všech dob. Jako víno BÍLÉ i RUDÉ. Jen to, co z něj vychází, stává se HNĚDÝM.
   Ondřej

  • Jirout Says:

   Antijudaismus zmizí až veškeré ˇIdovstvo konvertuje ke Katolické církvi, pak totiž i zmizí falešné judaistické náboženství.

  • Jirout Says:

   Jak učí církevní otec sv. Augustin, Katolická církev se začíná od Abela. Všichni starozákonní patriarchové a proroci jsou řádnými členy Katolické církve, která stojí od počátku a viditelně byla ustavena Pánem Ježíšem skrze Ducha Svatého o Letnicích. Žádný žid však již po kalvárské Oběti nikdy členem Katolické crkve nebyl, leč Židů mnoho, a měli by být všichni.

  • Ondřej Wolf Says:

   Ano, máte pravdu v tom, Jiroute, že je zbytečné se mnou o tom disputovat. Jako pro heretika je pro mne podstatné v první řadě Boží slovo v biblickém textu.
   Přesto nezešměšňuji žádný katolický text. Katolické texty stejně tak hledají v Biblickém textu Boží slovo.
   Ondřej

  • Jirout Says:

   Ovšem, Wolfe, zapomínáš na jednu důležitou pravdu, kterou mj. namítal proti Lutherovi magistr papežského paláce Sylvester de Prieras.

   Samo Písmo Svaté má svou autoritu od římského papeže jakožto představitele neomylného Učitelského úřadu Církve.

   Byla to Katolická církev, kdo definoval kánon biblických knih

   A to kánon Starého i Nového zákona. Nic tedy nerozhoduje nějaký synhredion v Jabné odmítající řecké knihy nebo protestantské odmítání tzv. deuterokanonických knih.

   Je směšné, když protestanti tvrdí “Solo Scriptura” a přitom by bez Církve vlastně ani nevěděli, které knihy tvoří Písmo…

  • Věra Tydlitátová Says:

   Domnívám se, ža pan Jirout je buď jurodivý náboženský blouznivec, nebo provokatér, který si ze čtenářů dělá blázny. Doporučuji na jeho naivní a urážlivé vstupy vůbec nereagovat.

  • Jirout Says:

   Tydlitátová, na víc se nezmůžete? Já jsem plně v souladu s katolickou naukou, tolik k naivitě. A urážky? To jako vidíte v Jiroutových příspěvcích kde?

  • Věra Tydlitátová Says:

   Jiroute, a co kdybychom začali například slušným oslovením? Já pro vás nejsem žádná Tydlitátová, pan magistr Wolf pro vás není žádný Wolf, kterému můžete tykat jako na pastvě. A urážíte Židy a nekatolíky v jednom kuse, jenže si to ve své vulgaritě asi ani neuvědomujete. Pochopte, že pro nás není relevantní, jestli jste katolík nebo hotentot, urážet tady prostě nikoho nebudete. Pokud nezměníte svůj způsob komunikace, budu nucena vás zabanovat, tohle je slušný web a ne nějaký Zvědavec.

  • Jirout Says:

   Pokud svá vlastní příjmení považujete za urážlivá, nechte si je změnit, pokud židy a heretiky trápí jejich hřích, mohou konvertovat.

   Hledáte to, co není, jen nesdílená judofilie je pro vás důvodem slušného člověka ostrakizovat.

  • Věra Tydlitátová Says:

   Pan Jiroute, pokládejte toto prosím za poslední varování. Oběma je nám jasné, že chcete pouze provokovat, že nemáte žádný zájem na věcné a slušné diskusi. Mimochodem, nechápete-li ani takovou maličkost, jakou je význam akademických titulů, ani slušného oslovení, začíná mi být jasné, odkud asi čerpáte své “znalosti”.

  • Ondřej Wolf Says:

   Písmo Svaté a Boží slovo v něm má autoritu od Boha - a to je jedinné podstatné. Tedy apoň pro heretika. Ale mám pocit, že i ten heretik by se domlovil s ŘK lépe, než Vy.

   http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=86

   „Tento učitelský úřad však není nad Božím slovem, ale slouží mu tak, že učí jen to, co bylo předáno, neboť z Božího příkazu a za pomoci Ducha svatého Boží slovo zbožně slyší, svědomitě střeží a věrně vykládá a z tohoto jediného pokladu víry čerpá všecko, co předkládá k věření jako zjevené od Boha.“
   Katechismus ŘK, §86, pochopitelně v souvislosti s paragrafy předcházejícími i následujícími

  • Jirout Says:

   Já vlastně ani nemám důvod, se tady déle zdržovat.

   Jenom jediná Církev je samospasitelná, je to Kristova Církev, Církev Katolická. Smrtí Krista na Kříži, pominul význam plemene hebrejského, Spása přišla ze Židů a na Kristovi se splnila všechna Boží zaslíbení daná již od časů Adamových. Církev tvoří mystické Tělo Kristovo a v ní každý člen je jeho údem. Jen tak dochází zaslíbení dané Abrahamovi.

   Na tom nic nezmění Tydlitátová svým štvaním a lhaním ani Wolf svým přitákáváním a přizvukováním. Hlásají-li oba jiné evangelium, než které učil Pán Ježíš, hlásají jej k vlastní zkáze…

   Bůh buď milostiv všem heretikům, aby poznali pravdu katolické víry a podle ní žili.

  • Věra Tydlitátová Says:

   Jiroute, tohle je tak báječně pitomé, že to tady nechám a okopíruju to na Facebook, aby se pobavili i ostatní. Tímhle sis získal pevné místo mezi klasiky blbosti a arogance. Gratuluju!

  • Jirout Says:

   Tak fajn, doktorko, jste tady doma, tak vás tak teda oslovím, ale těžko může mít před Bohem nějakou cenu doktorát z herezí. Spíše jste doktorkou k v lastní zkáze…

  • Jirout Says:

   Tak vidíte, doktorko, vždy to budete vy, kdo bude sprostý a arogantní, máte to holt v krvi…

   Já jsem šlechtic, Jirout je samozřejmě pseudonym, a katolík, nepotřebuji používat hrubé výrazivo, abych ukázal na chrapouna.

  • Věra Tydlitátová Says:

   Jiroute, o moji spásu nemějte péči, to je pouze mezi mnou a Hospodinem. A jděte v míru na sobě bližší diskusní fórum. Buďte zdráv.

  • Joisef Says:

   vůbec se s takovým polofašistickým pitomcemm nebavte. Vrazte mu jednu po hubě a tím bude užitečnost existence židovského národa dostatečně potvrzena¨. Když už ho dostatečně neřezali doma v dětství.

   Josef

  • stanislav Says:

   též bych chtěl pozdravit pana Jirouta a popřát mu hezký den, plný nerušeného dumání o Vysokých věcech. bez potřeby se s tím svěřovat na netu…

  • Věra Tydlitátová Says:

   Pane Josefe,
   Máte pravdu v tom, že tyto debaty nemají skoro žádný smysl, snad jen ukazují veřejnosti, s kým máme tu pochybnou “čest”. Ale nesouhlasím, že by vražení po hubě bylo argumentem, my Židé nikoho po hubě neplácáme, agendu mlácení přes držku má na starosti Svaté officium. My opravdu nejsme jako oni.

  • Hana Lukešová Says:

   Pro Jirouta, alias “katolíka” alias “von Pollaka”, my se známe z lidovek, že von Polaku? Drze tady tykáš paní Tydlitátové a panu Wolfovi.Co říká Katechismus? “Ježíšovo utrpení a jeho smrt nelze klást za vinu ani všem tehdy žijícím Židům ani ostatním Židům, kteří žili v jiném čase a prostoru. Vždyť každý hříšník, tedy každý člověk, je skutečnou příčinou a nástrojem utrpení Vykupitele a mnohem větší vinu mají ti, kteří často upadají do hříchu nebo si libují v neřestech,zvláště jsou li křesťané. Takže ty jsi von Pollaku heretik!!!

  • Hana Lukešová Says:

   Ještě připomínám, že z Neviditelného psa “katolíka” (jirouta,von Pollaka”) smazali. Takže ať víte, s kým máte tu čest. Na Neviditelném psu jsem publikovala některé články, samozřejmě, že nejvíce přitahovaly lůzu, protože se týkaly Izraele. Von Pollak je zapšklý heretik, nemá se skutečným učením katolické církve NIC společného.Je to člověk ovlivněný Ďáblem. Proto cítí takovou nenávist k Božímu lidu.Snaha zmařit Boží plán.

  • Hana Lukešová Says:

   Jinak pana Wolfe a další nevykejte Jiroutovi, není to osoba hodná úcty, je to heretik a nenávistný člověk. O tom, že je “katolický šlechtic” tvrdil i na Lidovkách a na Psu. Skuteční šlechtici byli jiné krve a jiných mravů.

  • Hana Lukešová Says:

   Kardinál Vlk se chystá na osobní pouť do Izraele. Podle Jirouta (von Pollaka) je jistě i kardinál Vlk heretik. Tento “člověk” si může vymyslet jakoukoliv přezdívku, jeho jazyk ho vždy prozradí.

  • Věra Tydlitátová Says:

   Samozřejmě že to není žádný šlechtic, typuju to na schizofrenii, ale právě proto se snažím s ním mít soucit.

  • Hana Lukešová Says:

   Pan Kretschmer či pan Malý si velmi rozumějí s Ahmadinežádem. Vždyť mezi nimi je malý rozdíl. Tito klerofašisté (se skutečným katolictvím, které hlásí lásku ke VŠEM lidem /tedy i Židům, pamatujte si to von Pollaku /, kterým nemohou přijít na jméno) pohrdají Židy, ženami a homosexuály.Vždyť p.Malý psal, že je dobře, že v Íránu vyhrál Ahmadinežád. Jan psal pan Wolf, pro tyto tzv. “křesťany” je přijatelnější, když tato svatá místa (Jeruzalém) spravují muslimové než Židé. To je ubohost. Židé jsou křesťanům daleko blíže než muslimům (Ježíš byl Žid krví i vírou), když Jeruzalém okupovali muslimové (Jordánci), tak k němu ani Židé, ani křesťané neměli přistup. Když Jeruzalém spravují Izraelci (Židé) mají k němu i křesťané a muslimové přístup. A že stavějí Izraelci checkopinty a bezpečnostní plot?A co má Izrael dělat? Neustálé sebevražedné atentáty na diskotéky, školy, autobusy… To nikomu nevadí. Izrael se musel zařídit. I nyní létají z Gazy rakety na Izrael. Vůbec se Izraelcům nedivím naopak je podporuji.

  • Kolostůj Says:

   A co ortodoxní židé, liší se jejich pojetí rodiny od tradičně katolického či islámského?

  • Věra Tydlitátová Says:

   Samozřejmě, v judaismu muž ženou nepohrdá.

  • Hana Lukešová Says:

   Nevím, jak je to u ultraortodoxních Židů (charedim), ale v Izraeli mají většinu sekulární a konzervativní Židé, kteří uznávají rovnost žen. Charedim tvoří v rámci židovského národa menšinu. Je pravdou, že u ultraortodoxních Židů musejí ženy a muži sedět v synagoze zvlášť, ale u konzervativních a reformovaných Židů sedí v synagoze ženy a děti dohromady. Dále je NUTNÉ rozlišovat mezi ortodoxními a ultraortodoxními Židy. Ortodoxní Židé uznávají ženy, dokonce uznávají i vývoj světa, zatímco Charedim jsou jen náboženští fanatici. V Izraeli se jedná o čtvrť Mea Šearim. Někteří Charedim jsou pro Izrael problém, tito Židé pohrdají Izraelem, žijí jen z dávek a co je vrchol,část Charedim (naturej karta) se účastní různých neonacistických konferencí a zejména jezdí za Ahmadinežádem. Také jsem četla, že někteří szátmarší Chasidé kolaborovali s nacisty, přesvědčovali maďarské Židy, aby věřili Eichmanovi, a nastupovali do transportů.Údajně se mělo jednat o pracovní tábory… Jak to dopadlo, to víme. Někteří Charedim jsou stejní jako muslimští fanatici (samozřejmě, že nepáchají bombové útoky, jsou islámští fanatici) a ženami pohrdají rovněž. Naturej Karta je ostuda židovství, něco jako naši klerofašisté, akorát v židovském rouchu.

  • Věra Tydlitátová Says:
  • Fr. Řeka Says:

   He:-D katolický šlechtic Jirout :-D to je vtip dne :-D

  • Věra Tydlitátová Says:
  • Ondřej Wolf Says:
  • Ondřej Wolf Says:

 

Březen 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archivy