• mord1

  Zatímco o současných projevech politického, sociálního a rasového antisemitismu jsme informováni téměř denně, o archaickém náboženském antijudaismu se mnozí domnívají, že je dnes již bezpečně mrtvý.

  Je pravda, že jeho projevy jsou omezené a ohraničené, že se objevuje na víceméně skrytých místech mezi uzavřenými skupinkami věřících a že nemá naději dosáhnout širší popularity. Ale na druhé straně tvoří zajímavý patologický segment postmoderního náboženského spektra a zájem budí i jeho agresivní propagace na internetu. Možná by nebylo moudré podceňovat ani snahy jeho mírnějších představitelů vstoupit do veřejného života a politiky.

  Středověký model katolictví dal o sobě vědět skandálem, kdy před rokem Richard Williamson veřejně zpochybnil šoa. Není moc pravděpodobné, že by člen Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX), skupiny tradicionalistických katolických radikálů vysvěcených v roce 1988 Marcelem Lefébvrem, vůbec nevěděl, co činí, když poskytl onen kontroverzní rozhovor švédské televizní stanici Ab-Svt. To, že byl rozhovor předtočený někdy v listopadu, zatímco k omilostnění Williamsona papežem Benediktem XVI. a dalších exkomunikovaných biskupů došlo až v lednu, nehraje roli. Onomu omilostnění předcházely dlouhé rozhovory, takže ve chvíli, kdy Richard Williamson dával své inerview, již dobře věděl, jakou ničivou mediální nálož odpálí ve Vatikánu.

  Nabízí se vysvětlení, že šlo o rafinovanou pomstu mateřské církvi, s níž členové Kněžského bratrstva sv. Pia X. zásadně nesouhlasí. Současný papež je sice prudce kritizován za svoji smířlivost vůči Williamsonovi, nicméně je spíše (naivní?) obětí. Teologové Kněžského bratrstva sv. Pia X. totiž současné papeže považují za ovládané židovstvem a popírají platnost Druhého vatikánského koncilu. Obhájci R. Williamsona ihned spustili své demagogické mlýny: prý šlo o chybu redaktorů, neboť se měli ptát pouze na otázky víry a nikoliv na biskupovy soukromé názory. Ve stínu takových argumentů se formální distanc od šílených výroků schizmatického biskupa jeví jako výsměch.

  A co tedy vlastně řekl tento tradicionalista v Německu, kde je popírání holocaustu trestné, takže navíc překročil zákony hostitelské země? Do kamery pravil doslova: „Ani jeden Žid nepřišel o život v plynové komoře.“ A také řekl, že v nacistických koncentračních táborech zemřelo pouze tři sta tisíc Židů. Reakce Vatikánu byla pomalá, rozpačitá a nepřesvědčivá. Papež reagoval až poté, co se zdvihla celosvětová vlna pohoršení a hněvu. Pro církev již bylo pozdě.

  Zatímco od Druhého vatikánského koncilu urazila římskokatolická církev dlouhou cestu směrem k odčinění svých vin a k usmíření s jinými křesťany i příslušníky ostatních  náboženství, začala oslovovat moderní lidi v jejich současné situaci a díky ekumenismu měla naději napravit tíži historických schizmat, několik nešťastných gest a výroků vrhlo církev zpět do středověku a do izolace.

  Ne všichni jsou však z této krize zklamáni. Existuje celá řada příznivců biskupa Lefébvra, pro něž je současný skandál osvěžujícím deštíkem. I na českých webech opakovaně zazněly otevřené vyhrůžky kardinálu Vlkovi, který měl odvahu Williamsona veřejně kritizovat. Naopak Williamson se svými názory, a nejde pouze o popírání holocaustu, se pro tyto tradicionalisty stává jakýmsi novým světcem. Jeho názory jsou extrémní – o Židech hovoří jako o nepřátelích Krista či bohovrazích, věří konspiračním teoriím o zednářích a židovském spiknutí, které prý zkorumpovalo dokonce i Vatikán. Hlásá autentičnost Protokolů siónských mudrcůa méněcennost žen.

  V našich zemích se sice malá, ale velmi agresivní skupinka lefébvristů etablovala okolo časopisu Te Deum[2] a několika webů. Na internetu jsou vůbec velmi aktivní, v mnohých diskusích se prezentují jako jediní praví katoličtí křesťané a dehonestují jednak „liberální“ katolíky včetně nejvyšších představitelů církve, jednak jiné křesťanské denominace a jiná náboženství. Odsuzují ekumenické hnutí, modernitu, rovnoprávnost žen, demokracii. Jedním z jejich hlavních rysů je vulgární antisemitismus. Mohou se v tom opírat o výroky biskupa Williamsona.

  Židy Williamson označuje za nepřátele Krista, tvrdí, že jejich jedinou nadějí na spásu je konverze ke katolické církvi, obviňuje je, že rozložili církev, ovládají Vatikán a že usilují o světovou nadvládu. Williamson hlásá pravost různých konspiračních teorií, v nichž Židé hrají hlavní roli. Patří k popíračům holocaustu a obhajuje Ernsta Zündela. Naši lefébvristé jsou stejně radikální jako on a spíše než oficiálního představeného Kněžského bratrstva sv. Pia X., jímž je umírněný biskup Bernard Fellay, nebo Svatého otce, následují raději tohoto skandalistu.[3]

  Mezi mediálně aktivní tradicionalisty patří mimo jiné Michal Kretschmer, člen redakce časopisu Te Deum. Jeho antisemitských výroků jsou plné nejen diskusní příspěvky, ale i články. Tento fanatický zlehčovač šoa,[4] paranoický zastánce všeobecné židovské konspirace,[5] je také propagátor trestu smrti žádá extrémní tresty pro homosexuály, ale i pro různé „heretiky“. Příznačné jsou jeho komentáře k článku na Altermédiích zastávajícímu rituální pověru Hanebná blasfémie,[6] kde Kretschmer polemizuje s umírněnými nacionalisty těmito slovy:

  Michal Kretschmer // 21. 4. 2007 v 13:35

  Tvrdit, že pachatelé vraždy na tom chlapci byli židé, není nic antisemitského. Jde tu o historickou skutečnost. Vražda křesťanských dětí židy rozhodně nepatřila k nějakému hlavnímu proudu judaismu, ani talmud k ní nevyzývá. Šlo zřejmě jen o nějakou židovskou pověru či sektu, která spatřovala v zabití pokřtěného dítěte nějaký prospěch.
  Chování katolických prelátů je neomluvitelné
  .[7]

  (Kretschmer odkazuje na web Vzdělávací institut, platformu krajně antisemitských a neonacistických aktivistů.)

  Na diskusním fóru lefébvristického webu Traditio dává za pravdu jednomu z diskutujících, který žádá přísné tresty pro nepřátele církve (modernisty):

  “Sv. Tomáš, když píše o trestu smrti, tak se vyrovnává s oním „nechat růst koukol spolu s pšenicí“ (II-II q. 64 a. 2 ad 1): Pán přikázal, aby se zdrželi od vytrhání koukole, aby se šetřilo pšenice, to jest dobrých. To se totiž děje, když se nemohou zabíti špatní, aniž by se spolu zabili dobří, buď že jsou skryti mezi dobrými, nebo že mají mnoho přívrženců, takže bez nebezpečí pro dobré nemohou se zabíti, jak praví Augustin, Proti Parm. Proto Pán učí, že spíše se musejí nechati zlí žíti a že pomsta je uchována na poslední soud, než aby byli spolu zabiti dobří. - Kdykoliv však zabitím zlých nehrozí nebezpečí dobrým, nýbrž spíše ochrana a spása, tu dovoleně mohou býti zabiti.”

  Přestože Michal Kretschmer není původní profesí teolog, jeho články jsou ilustrativní pro určité vyhraněné teologické postoje celé skupiny okolo Kněžského bratrstva sv. Pia X. Vedle důsledného a nekompromisního zavrhování homosexuálů[8] zastává tento aktivista velmi jednoznačný a rovněž pro celou skupinu reprezentativní postoj k Židům. Michal Kretschmer se pokouší definovat rasismus v článku Co je to rasismus?[9] uveřejněném na Altermediích. Jeho definice je v mnoha ohledech zajímavá, neboť zužuje obecně pojímaný význam tohoto slova. V takto zúženém významu pak samozřejmě pan Kretschmer rasistou není.

  V rámci tohoto vymezení, které je samozřejmě velmi vzdálené obecně přijímanému pojetí lidských práv, se pak autor také vymezuje vůči antisemitismu. Vlastně vcelku správně upřesňuje rozdíl mezi rasovým antisemitismem a náboženským antijudaismem, aniž ovšem přiznává historicky mnohokrát prokázaný fakt, že obě formy této nenávisti se vzájemně prolínají a přecházejí plynule jedna v druhou, ba jsou vlastně rozdílnými projevy stejné nenávistné deviace.

  “Rasismem není také přesvědčení o užitečnosti segregace skupin obyvatelstva podle jejich rasy. Tedy přesvědčení, že pro obecné dobro je lepší, když tyto rasy nežijí smíchány dohromady na jednom místě, ale žijí, pracují a vzdělávají se alespoň do určité míry odděleně. Stát může proto ve své imigrační politice považovat za žádoucí zachovat stávající rasově poměrně homogenní strukturu obyvatelstva a neumožnit nebo umožnit jen v malé míře přistěhování osob náležejících k rasovým menšinám. Stejně tak se může pro zaměstnavatele jevit žádoucí, aby jeho zaměstnanci, kteří jsou v denním pracovním styku, byly rasově homogenní skupinou.”

  “Sem spadá i názor, že mezirasové sňatky nelze doporučovat, ale že je třeba se jich spíše varovat. Rasistické by však bylo tvrzení, že takové sňatky mají být zakázány nebo že jsou neplatné, neboť by to implikovalo, že tím samým, že někdo náleží k určité rase, nemůže být rovnocenným manželským partnerem člověku jiné rasy.”

  “Někdy se může do velké míry překrývat příslušnost k rase a k náboženství. Je však třeba rozlišovat důvod postoje k příslušníkům takových skupin. Je rozdíl mezi odmítáním židů pro jejich rasu a odmítáním judaismu jako jejich náboženství. Antijudaismus není tedy rasismus.”

  Křesťanský antijudaismus má hluboké historické kořeny a jeho studium je rozsáhlé. Jedním z jeho aspektů a zdůvodnění je substituční teologie. Jde o tradiční nauku církve, která formovala myšlení křesťanů po staletí a měla za následek různé formy nenávisti vůči Židům se všemi projevy nelidské krutosti. Zatímco většina křesťanských teologů dnes již tuto nauku buď explicitně opustila, nebo alespoň jí neargumentuje, v některých kruzích je tato nauka udržována při životě, ačkoliv nespočívá na biblických základech a je pouze výsledkem středověké tradice. V určitém smyslu jde dokonce o heretickou nauku, neboť její kořeny spočívají v zavržené markiónské herezi. U lefébvristů je to však nauka velmi živá, zdůrazňovaná a považovaná za nepominutelnou součást víry.

  Obecně uznávají křesťané platnost Starého zákona. Starý zákon je pro křesťany závazný, i když to někdy bývá přehlíženo. A v celém Starém zákoně bez výjimky je smlouva Boha s Izraelem představována jako věčná a nezrušitelná. Abrahámovi Bůh slíbil, že “kdo žehná jeho potomstvu, bude požehnán, kdo je proklíná, bude proklet (Gn 12, 2-3). Kdo by zpochybňoval trvání božích slibů, ten dělá z Boha lháře a podvodníka. Navíc by taková „nevěrnost“ Boha znamenala i existenciální nezakotvenost křesťanstva: kdyby Bůh zrušil své slovo Abrahámovi, protože jeho potomstvo bylo nevěrné, jak si může být církev jistá, že nezruší svou smlouvu také s ní, budou-li křesťané nevěrní? A byli křesťané vždy věrní?

  Tyto biblické argumenty, ani většinové stanovisko oficiálních křesťanských církví nebrání lefébvristům v obhajování substituční teologie. Tato obhajoba není samoúčelná, ale stejně jako substituční teologie sloužila k legitimizaci pronásledování Židů ve středověku, dnes slouží k dehonestaci judaismu a jako odrazová platforma pro nenávistné protižidovské postoje včetně argumentu bohovraždy. Také tentokrát poslouží k ilustraci teologie lefébvristů výrok z článku Michala Kretschmera Nová smlouva nahrazuje starou

  Cílem tohoto článku je doložit, že starozákonní smlouva je zrušena a Boží přislíbení přešla na Církev, a také ukázat, že mezi křesťanstvím a judaismem, který odmítl Krista, je nesmiřitelný rozpor.

  “Je také reakcí na stanovisko Katolické teologické fakulty UK ke zrušení exkomunikace čtyř biskupů Kněžského bratrstva sv. Pia X., které považuji za heretické. V něm se totiž kromě jiných nehorázností praví: “Uznání náboženské svobody a svobody svědomí, stejně jako uznání židovství coby samostatné cesty spásy (Nostra Aetate) náleží podstatným způsobem k sebepojetí katolické církve.” Podobným postojem je i blasfemický výrok kardinála Sean P. O’Malleye, že „holocaust je nejhorší zločin v lidské historii“, který učinil před asi 20 představiteli židovských organizací. Hovořit v souvislosti s nacistickými zločiny vůči Židům o „holocaustu“ (tj. o zápalné oběti) je nesmyslné, neboť o oběti v náboženském smyslu ani ze strany vrahů, ani ze strany obětí hovořit nelze. Největším zločinem v lidské historii nejsou zločiny vůči lidem, ale bohovražda, neboť zde byl na popud židovské velerady rukama pohanů zabit nevinný Beránek, Syn Boží. Lidská zloba se zde obrací vůči samému Bohu, který své odpůrce usvědčoval ze lži. I sv. Tomáš Aq. v Theologické Summě, III, q. 47 a. 6, píše: „knížata židovská poznali Krista; a jestliže byla v nich nějaká nevědomost, byla to nevědomost chtěná, jež je nemohla omluvit. A proto byl jejich hřích nejtěžší. …”

  “Současný judaismus představuje tedy již zcela jiné než starozákonní náboženství a lze i říci, že Bůh, kterého uctívá, je jiný než Bůh křesťanů, neboť výslovně vylučuje víru v Trojici a Vtělení Božího Syna. Nejen judaisté, ale i jiné židovské skupiny se projevují jako nepřátelé křesťanství, zejména katolické církve. Ti dnešní židé, kteří se hlásí k Talmudu, se alespoň implicitně hlásí k jeho rouhačským výrokům o Ježíši a k schvalování jeho popravy a pronásledování křesťanů.”

  V politickém ohledu by bylo možné zabývat se dějinami židovského národa po zničení jeruzalémského chrámu, jeho životem v pozdější většinové křesťanské společnosti, jeho snahou domoci se v ní vlivu až po dosažení jeho nadproporcionální (s ohledem na podíl Židů na obyvatelstvu jednotlivých států) úrovně v nové době …[10]

  ———————————————

  Zdroje:

  Aryannations, in: http://www.aryannations.org/ (online:citováno 26. 10. 2009)

  Bůh a árijská rasa na prvním místě, in: http://svobodnyprostor.wordpress.com/2009/08/22/buh-a-arijska-rasa-na-prvnim-miste/ (online:citováno 28. 10. 2009)

  Gračka, J., Ve Vatikánu se sešli zástupci Svatého stolce s bratrstvem Pia X., in: http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/ve-vatikanu-se-sesli-zastupci-svateho-stolce-s-bratrstvem-pia-x.html (online:citováno 28.10.2009)

  Horálek, M., Kardinál Vlk odmítl jakékoliv projevy extrémismu, in: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/kardinal-vlk-odmitl-jakekoliv-projevy-extremismu.html (online:citováno 26. 10. 2009)

  Konference o antisemitismu, in: http://www.ekumenickarada.cz/wpimages/other/konference%20o%20antisemitismu%20final.pdf (online:citováno 28.10.2009)

  Kretschmer, M., Co je to rasismus, in: http://cz.altermedia.info/uvahy-a-komentare/co-je-to-rasismus_3338.html (online:citováno 27. 10. 2009)

  Kretschmer, M., Náboženství holocaustu, in: http://www.natia.cz/layout2_cz.aspx?pageid=884 (online:citováno 28. 10. 2009)

  Kretschmer, M., Na obranu biskupa Williamsona, in: http://www.natia.cz/layout2_cz.aspx?pageid=878 (online:citováno 28. 10. 2009)
  Kretschmer, M., Nová smlouva nahrazuje starou, in: http://www.stjoseph.cz/g056.html (online:citováno 28. 10. 2009)

  Kretschmer, M., Nenechejte homosexuály žít. in: http://www.sacrumimperium.sk/node/54 (online:citováno 23. 11. 2006)

  Malý, L., Cíl satanistů – New Age, in: http://cz.altermedia.info/uvahy-a-komentare/cil-satanistu-new-age_2047.html (online:citováno 28. 10. 2009)

  Malý, L., Internetová revoluce v Íránu – http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/internetova-revoluce-v-iranu_7245.html#more-7245 (online:citováno 28. 10. 2009)

  Malý, L., Několik slov, in: http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/nikolik-slov_5775.html (online:citováno 28. 10. 2009)

  Medzipriestor, Nenechejte homosexuály žít. Poznámka: Len pre silné nátury…, in: http://medzipriestor.nazory.cz/view.php?cisloclanku=2008030004 (online:citováno 28. 10. 2009)

  Semín, M., Izrael jedná jako teroristé, in: http://www.euportal.cz/Articles/854-izrael-jedna-jako-teroriste.aspx (online:citováno 28. 10. 2009)

  Semín, M., Pravda o Talmudu, in: http://www.euportal.cz/Articles/859-pravda-o-talmudu.aspx (online:citováno 28. 10. 2009)

  Spiknutí proti církvi a lidstvu, in: http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/ (online:citováno 28. 10. 2009)

  Správci Evangnetu, Bývalý vedoucí ekononického oddělení má jít do vězení, in: http://www.evangnet.cz/334-byvaly_vedouci_ekonomickeho_oddeleni_ma_jit_do_vezeni (online:citováno 28. 10. 2009)

  Vatikánští kardinálové varují před antisemitismem, in: http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/vatikan-ti-kardinalove-varuji-pred-antisemitismem.html (online:citováno 26. 10. 2009)

  Voříšek, J., Hanebná blasfémie, in: http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/hanebna-blasfemie_3032.html#comment-242382 (online:citováno 28. 10. 2009)

  —————-
  [1]http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/ve-vatikanu-se-sesli-zastupci-svateho-stolce-s-bratrstvem-pia-x.html (28.10.2009)

  [2] http://www.tedeum.cz/ (28. 10. 2009)

  [3]http://www.natia.cz/layout2_cz.aspx?pageid=878 (28. 10. 2009)

  [4] Náboženství holocaustu http://www.natia.cz/layout2_cz.aspx?pageid=884 (28. 10. 2009)

  [5]http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/nikolik-slov_5775.html (28. 10. 2009)

  [6]http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/hanebna-blasfemie_3032.html#comment-242382 (28. 10. 2009)

  [7] Poznámka končí odkazy: Další informace jsou na http://www.vzdelavaci-institut.com/_files/index.php?option=com_content&task=view&id=322&Itemid=56. Obsáhlejší text ke stažení je pak na http://www.vzdelavaci-institut.com/_files/download/index.php?subcat=3&ENGINEsessID=6315c44e00214f97d348b62bccddb3e3. (28. 10. 2009)

  [8]http://medzipriestor.nazory.cz/view.php?cisloclanku=2008030004

  [9]http://cz.altermedia.info/uvahy-a-komentare/co-je-to-rasismus_3338.html

  [10]http://www.stjoseph.cz/g056.html (28. 10. 2009)

  ———————————————-

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 7:00

 • 25 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • Jirout Says:

   Tvrzení, že antijudaismus vychází z marcionovské hereze je naprosto falešné, neboť marcionismus spočívá v odmítání platnosti Starého zákona, kdežto antijudaismus odmítá platnost judaismu.

   Judaismus je náboženství nepravé, ale Katolická církev jej vždy, narozdíl od jiných herezí tolerovala. Judaismus je farizejská hereze, která však svou existencí dosvědčuje pravost sv. Evangelií, proto jsou židé tolerováni.

  • Blechova Hana Says:

   Jsem dost mimo, nechapu vubec to, co tu pise pan Jirout a nasledne ani pan Tomas Jira.
   Pravo na obranu u izraelskych je jasne, to uz se tu probiralo nescetnekrat, to je snad jedine jasne, je nezpochybnitelne i ve dnech svatecnich, ktere protistrana ze svych utoku nikdy nevyjimala, naopak.
   Navic, jsem si jista, ze bych v klidu a pohode byla vpustena kamkoliv, nejsem Zidovka, ale nikdy mi nikde zatim nikdo vstup kamkoliv nezakazal. Ono asi zalezi na tom, kdo a s jakymi umysly se snazi vstoupit….
   Bleska.
   Ono mozna i bezne imigracni rizeni v USA nekoho nevpusti :-), a opravdu to nebude mit vubec nic s nabozenstvim spolecneho…

  • Tomáš Jíra Says:

   Blechova Hana: “Jsem dost mimo, nechapu vubec…”

  • Tomáš Jíra Says:

   (Omlouvám se, omylem jsem to odeslal dřív než jsem dopsal zbytek.)
   Právo na obranu izraelců je jasné. Ale buďte si jistá, že byste nebyla vpuštěna. Pro tisíce poutníků byl starý Jeruzalém prostě v neděli uzavřen a vpouštěli se pouze židé. Tečka. Pokud bych tam nebyl, napsal bych asi něco podobného jako Vy teď. Ale já tam byl a píši pravdu. Nevěříte-li, za rok máte možnost si to vyzkoušet na vlastní kůži.
   Imigrační úředníci USA se rozhodují podle nejasných kritérií a náboženství v tom roli nehraje (pokud vím). Izraelští vojáci to měli jasné: Seš žid - jdi dál. Nejseš - stůj.

  • Ondřej Wolf Says:

   Zrovna dnes je dost uzávěr i v Praze.
   Ondřej

  • stanislav Says:

   … souvislosti mezi třeba zednáři, Biblí, křesťanstvím, všemi možnými jeho odnožemi, judaismem, současným Jeruzalémem, tím, nakolik je které náboženství ovlivněné jiným a čím vším ještě, a vyvozování z toho závěrů, to je dokonalý hokej. z pozice šamanismu by šlo říct, že Ježíš byl excelentní šaman, no, a je důvod kvůli tomu nenávidět někoho? si myslím, že nikoliv…

  • Ondřej Wolf Says:

   Není.
   Ondřej

  • Věra Tydlitátová Says:

   K poznámkám pana Jirouta se snad ani nebudu vyjadřovat, je poznat, že vůbec nechápe ani dějiny, ani principy a směry judaismu, ba ani křesťanství, hlásá zde jakousi lidovou formu barokního předkoncilního katolictví v duchu 19. století. Samozřejmě i s těmi antisemitskými předstudky, které se v těchto ideologiích (ano, to slovo užívám záměrně, protože o víru nejde) hojně vyskytují. Na této rovině není o čem diskutovat.

  • stanislav Says:

   malá odbočka:

   já jsem v Izraeli nikdy nebyl. ale cestuji si tak časem. rád to všude říkám, že můj dávný předek byl komtur rytířského řádu, žil v Lutychu v 13. století, tak se o tyto věci zajímám z jiných důvodů, ryze svých soukromých, kliknutím na zeleného stanislava se jde dostat ku knize o historii křížových výprav, docela ji doporučuji, je to zajímavé čtení. souvisí to s thematem o anti-judaismu i nesouvisí…

  • Ondřej Wolf Says:

   Stejně jako v době zasedání summitu NATO či MMF u nás do některých míst v Praze mohli pouze místní obyvatelé či pracovníci na průkaz.
   Dnešní omezení v Praze jsou obdobného rázu - a proč by tomu tak nemohlo být i v Izraeli? Nejsme ani horší ani lepší než Izraelci - a riziko terorismu je na světě všude.
   Ondřej

  • stanislav Says:

   tohle je každému jasné, nebo tedy přesněji: mělo by být zřejmé.

  • Jirout Says:

   Především Židé nemají právo ve Svaté zemi pobývat natož tam utvářet svůj stát. Je to jasně definováno edikty císařů Vespasiana z roku 70 a Hadriana z roku 135. Zákonými nástupsi Římské říše je Jeruzalémské království. Pretendentem jeruzalémského trůnu je Jeho Císařská Výsost arcivévoda Otto Habsburský, titulární král český, markrabě moravský, vévoda slezský, krnovský, těšínský a ratibořský.

   Muslimové a Židi jsou ve svaté zemi vetřelci a obojí jsou nezákonnými okupanty.

   Zoufalou neznalost dějin zde předvádí jak Wolf tak Tydlitátová. Její tvrzení, že barokní katolicismus spadá do 19. století je opravdu na pětku z dějepisu.

   Poslední vatikánský koncil nemá dogmatickou povahu jedná se o koncil pastorační, tudíž nauka Katolické církve se tímto koncilem rozhodně nemění. Žádný z koncilních dokumentů nemá definiotivní povahu.

   Wolf i Tydlitátová, a je mi úplně jedno zda z lhostejnosti či ze zlého úmyslu, se snaží tvrdit, že současný judaismus je legitimním pokračovatelem Starého zákona, ale tak tomu není. Farizeové byli heretici již v době, kdy Kristus Pán ve svém Těle chodil po této zemi. Oni zcela překroutili a převrátili Mojžíše, jak je z toho Pán Ježíš mnohjokrát usvědčil.

   Spasitel sám říká, že přišel naplnit Zákon, který farizeové pošlapali. On sám je nazývá hady a jedovatými štíry.

  • Ondřej Wolf Says:

   Myslím, že se ocitáte v konfliktu se Římskokatolickou církví, Jiroute. Nebo že by ŘK čekala, až ji vyvedete z bludu?
   Ondřej

  • Jirout Says:

   Wolfe, heretik jste především vy, tak mne nepoučujte, co je a co není katolické. Nic z toho, co projadaisté rádi uvádějí není závazné k věření. Katolická dogmatika je velmi precizní obor a existují nesčetné dogmatické nóty a cenzury, ale tomu vy nemůžete rozumět.

   Dogmaticky jisté je především to, že Církev Kristova je jenom jedna a je to Katolická církev. A je dogmaticky jisté, že židovské náboženství po kalvárské Oběti je nepravé a neplatné. Vše ostatní je buď teologický názor nebo výklad.

  • Věra Tydlitátová Says:

   Domnívám se, ža pan Jirout je buď jurodivý náboženský blouznivec, nebo provokatér, který si ze čtenářů dělá blázny. Doporučuji na jeho naivní a urážlivé vstupy vůbec nereagovat.

  • Jirout Says:

   Tydlitátová, co vlastně považujete za urážku?

  • Věra Tydlitátová Says:

   Pane Jíro,
   To, co zde píšete, je v mých očích pouze antisemitská a protijudaistická propaganda, která může být ze studijního hledisla zajímavá, ale pro mne je zcela irelevantní. Pochopte, že názory Vašeho průvodce mne vůbec nezajímají, takových fanatiků jsem ve svém životě potkala mnoho. Myslím, že jste ve svém přesvědčení upřímný, ale mne nepřesvědčíte, vaše slova jsou podle mého názoru projevem velké pýchy a malých znalostí, přičemž, jak jistě víte, pýcha je jedním ze smrtelných hříchů, ale to není mojí věcí. Možná by Váš život byl zajímavější, pestřejší a plný lásky, kdybyste méně nenáviděl a více studoval a otevřel své srdce. Ale to Vám mohu pouze radit, nemohu Vás k tomu nutit, je to jenom na Vás.

  • vojta Says:

   Jirout: Obávám se, že nemáte pravdu, pokuď budeme vůbec uvažovat, že, kdy existuje nějaký nástupce antické Římské říše, tak jistě mezi ně Jeruzalémské království nepatří a to už jenom proto, že reálně existovat přestalo v roce 1291 a na jeho místě později vznikla Osmanská říše, která pohltila říši Byzanstkou, což je ovšem jak jistě víte nepřesný název a její pravý název zní Basileia ton Romaion. V jejímž držení zůstala Palestina až do konce 1.Světové války, kdy toto území připadlo Spojenému království a tím také do držení Britské koruny, která se ho po 2.Světové válce dobrovolně vzdala ve prospěch židovského a palestinského národa.

   PS: ještě něco k ediktům: Ty reálně ztratili platnost po vydání CIC císařem Iustinánem I.. A pokuď ne tehdy tak jistě ztratili platnost po zániku Byzantské říše, kdy na jejím území začalo platit právo říše Osmanské.

  • Ondřej Wolf Says:

   A víte, p. Jíro, že se israelským úřadům ani nedivím? Pokud jste tam vystupoval tak jako teď tady……. No, já bych takového určovatele správnosti taky doma nechtěl. Obzvlášť při slavení svátku podstatného pro mou víru bych taky nestál o poslech tezí o zavržení Boha.
   Ani jako křesťan. To že se za křesťana považuji (a doufám, že mne za něj považuje i Pán Bůh), mne neopravňuje k pocitu majetnictví světa - ani svatých míst. I zde platí Kristovo “Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci. “(Mt7,12).
   Osobně si myslím, že pro život ve víře je to důležitější, než pocit svatě spravedlivého nadšení či frustrace z faktu, že mu v tomto světě něco “překáží”.
   Ondřej

  • Tomáš Jíra Says:

   Ondřej Wolf a Věra Tydlitátová:
   Vaše láskyplné a pokorné, trpělivě vysvětlující reakce na předložené empirické zkušenosti hovoří za vše. Děkuji za diskusi.

  • Blechova Hana Says:

   Znovu jsem si to procetla.
   Empiricky :-) jste nekam nebyli vpusteni, coz je tu okamzite vykladano jako zly umysl zlych izraelskych protikatolickych Zidu, kteri Vam nepravem branili ve vstupu. Samozrejme obaleno okamzite vykladem vseho mozneho, presne ve shode s Vasi predstavou o jedinem moznem a spravnem vykladu vseho.
   Na jakekoliv vecne argumenty opet melete svou, ze jste nebyli vpusteni…
   No - co se da delat, uprimne receno, takove jedince bych si ja nevpustila ani na zahradu, kdybych ji mela
   Bleska.!

  • Hana Lukešová Says:

   Pro Jirouta, alias “katolíka” alias “von Pollaka”, my se známe z lidovek, že von Polaku? Drze tady tykáš paní Tydlitátové a panu Wolfovi.Co říká Katechismus? “Ježíšovo utrpení a jeho smrt nelze klást za vinu ani všem tehdy žijícím Židům ani ostatním Židům, kteří žili v jiném čase a prostoru. Vždyť každý hříšník, tedy každý člověk, je skutečnou příčinou a nástrojem utrpení Vykupitele a mnohem větší vinu mají ti, kteří často upadají do hříchu nebo si libují v neřestech,zvláště jsou li křesťané. Takže ty jsi von Pollaku heretik!!!Takže Jirout je znám z lidovek a z NevPsa jej smazali.

  • Tomáš Jíra Says:

   Už rozumím, toto je blog šéfky ligy proti antisemitismu! To jsem netušil a všechno se tím vysvětluje. To je jako kdybych na nějakém GBTL vychvaloval přednosti tradičního manželství… Pěkně jsem si naběhl, jen co je pravda. :)

  • Blechova Hana Says:

   Ono je to spis tim, ze dosly argumenty, tak se jdete podivat, s kym vlastne dikutujete a nebylo-li by mozne se zacit vyjadrovat vic k autorovi nez k veci same, ze?
   Nemyslim si, ze vasimi odpurci tu byla jen pani Vera Tydlitatova.
   Bleska.

  • Fr. Řeka Says:

   pro Jirouta: dříve nebo později sám zjistíte, že ta nedobytná pevnost zvaná římskokatolická církev (záměrně malým písmenem, protože této instituci úctu vyjadřovat nehodlám), ve které se tak schopně krčíte, je současně - jako většina pevností - pěkně zatuchlým vězením, a to se vším všudy, i s úchyly co v ústraní klátí ty ostatní, a jejímž velitelem je člověk, který rád leccos přehlédne a k některým věcem se tváří, jakoby nebyly. Vám se za tímhle katrem možná líbí a proto byste za něj chtěl strčit i všechny ostatní, ale já třeba dám přednost životu na svobodě, se všemi riziky, které to obnáší.

 

Srpen 2018
P Ú S Č P S N
« Lis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archivy