• terezin1

  Co je antisemitismus?

  Co je antisemitismus?

  Antisemitismus označuje obecné odmítnutí Židů nebo židovství. Jako pojem dostal svoji podobu na konci 19. století. Nicméně nenávist vůči Židům - v různých podobách - má dlouhé dějiny. Extremní antisemitismus posloužil jako podloží nacionálnímu socialismu a vedl k masovému vyhlazení 6 miliónů evropských Židů.
  Antisemité nám rádi podsouvají, jakoby každá kritika Žida nebo politiky státu Izrael v naší společnosti byla vykládána jako antisemitská a z toho důvodu “zakázaná”. Tak se pokoušejí odvést pozornost od vlastního rasistického uvažování. Hrají si tak na hrdiny svobody slova. Přitom samozřejmě jako každý člověk, i Žid může být předmětem kritiky. Otázka pouze zní: Jak?
  Antisemitismus představuje zásadní odklon od všeho, co je údajně nebo dokonce opravdu židovské. Jestliže je Žid napaden jako Žid, pak jde skutečně o antisemitský útok. Nebo jsou-li mu v důsledku jeho původu podsouvány zvláštní vlastnosti (tradiční stereotypy jako bohatství, lačnost po majetku, lstivost nebo ochota se spiknout). Či je-li Žid díky vlastní víře činěn odpovědný za konání jiných Židů.
  Antisemitismus nenacházíme jen mezi pravicovými extremisty. Antisemitský umí být střed společnosti, ale i její levice. Přitom nejde o nijak výjimečné situace. V současné době je antisemitismus velmi často skryt v antiamerických a antiglobalizačních výpovědích.

  Původ antisemitismu
  Pojem “antisemitismus” použil Wilhelm Marr v roce 1879 ve své štvavé brožurce “Vítězství Židovstva nad germánstvím”. Marr a jeho duchovní spřízněnci označovali antisemitismem společenský a kulturní program, kterého se stali stoupenci: Ničení “germánského dědictví” za pomoci “židovského” “rozkladného” osvícenství musí být zastaveno a “dědictví” obnoveno.
  Doslovně vzato, “antisemitismus” znamená “nenávist k semitům”, tedy nenávist vůči národům semitské jazykové skupiny (označení “semitské” se vztahuje k biblické postavě Sema, nejstaršího syna praotce Noea - Genesis, 6. kapitola, verš 10) a jde o nanejvýš matoucí pojem.
  Semitská jazyková skupina v sobě totiž zahrnuje antickou féniččinu stejně jako biblickou hebrejštinu a dnešní arabštinu. Z toho důvodu koncept nenávisti vůči “Semitům” je nesmyslný.
  Stejně nesmyslné jsou všechny pokusy stanovit jejich zdánlivě od přirozenosti existující znaky, o které antisemitismu vlastně jde a proti kterým jako hlavní příčině míří svoji nenávist: totiž proti Židům.
  Antisemitismus tedy neznamená nic jiného než nenávist k Židům. Antisemitismus a rasismus sice často vystupují jako společné fenomény, nicméně se od sebe liší jak svými cíli, tak obsahem. Ne každý antisemita se otevřeně hlásí k rasismu, zejména k víře v nadřazenost vlastní lidské kategorie, k níž se sám počítá. Každý rasista, který se tím netají, naproti tomu projevuje nutkavé antisemitské sklony. Jednoduše proto, že víra v přirozenou hierarchii, do níž se společenská skutečnost má usadit, je touže skutečností zklamávána - například, když se ukáže, že být “bílý” a Němec k tomu neznamená držet v ruce automaticky vstupenku na významnější společenskou pozici. Pak rasista potřebuje někoho, kdo údajně ruší přirozené uspořádání ras a prohodil je mezi sebou. Toho někoho nachází rasista v tom a v těch, které on má za “židovské” a považuje za Židy. Židé v této představě nezastupují žádnou skutečnou rasu, ale “vzdororasu”, protivící se přirozenosti v porovnání s ostatními přirozenými (Pojem “vzdororasa” se objevil v klíčovém díle nacistického ideologa Rosenberga “Mýtus 20.století” v roce 1930). Žádný antisemita v duchu zmíněného neusiluje o to, si Židy zotročit, ani je prostorově a kulturně od sebe odsunout. Nestačí mu ani vykázat je do jiných zemí. Pro “vzdororasu” totiž není vhodná žádná země na světě, má-li ctít přirozené uspořádání (jde o postoj, který sionismus považuje prakticky za nepřijatelný). V konečném důsledku toho všeho usiluje antisemitismus, má-li se důsledně držet svých náhledů, o zničení Židů. K němu došlo rozpoutáním Holocaustu německými nacionálními socialisty. K Šoa pro evropské Židy.
  Zničení je tu přitom politickým cílem samo o sobě. Ne doprovodným znakem uskutečněného ekonomického záměru, který je sám o sobě vždy ukrutný, vytěžit co nejvíce z pracovní síly (jako při zotročování afrických černochů). Nebo doprovodným znakem obsazování cizího území (jako ve válkách proti severoamerickým Indiánům).
  (Odpůrci snahy klást rovnítko mezi nacismus a komunismus, odůvodňující se srovnatelnou krutostí obou systémů, tvrdí, zatímco nacismus své úhlavní nepřátele, “méněcenné rasy” zamýšlel prvoplánově fyzicky likvidovat, v případě Židů a Romů se mu to bezmála podařilo, komunismus své nepřátele prvoplánově vytěžoval otrockou prací v pracovních táborech (gulag), jejich masové umírání bylo průvodním znakem, a ne prvotním záměrem. Nicméně takto uváděný rozdíl “v míře humanity” je i tak nanejvýš pochybný - poznámka překladatele.)
  V centru antisemitské ideologie stojí neustále stereotyp, který bez ohledu na fakta razí schematický předsudek o Židech jako nositelích “židovského principu”. Tento vybásněný princip v podobě pro ně charakteristické vlastnosti Židy směruje k tomu, aby ničili nebo alespoň bránili naplnění přirozeného a/nebo božího uspořádání ve společnosti.
  Antižidovské legendy mají svoje kořeny v antice. Izraelité jako stoupenci nejstaršího, přísně monoteistického a zákonodárného náboženství - což znamená, náboženství, které v důsledku základních přikázání jednoho, jediného neviditelného Boha pořádá soužití mezi lidmi - nechtěli uctívat římského císaře jako boha. Jejich zdráhání a nechuť z nich dělalo potenciální nepřátele státu uvnitř Římské říše (ke které území dnešního státu Izrael a západního břehu Jordánu bylo tehdy přičleněno) a současně nenáviděné konkurenty jiných oblíbených náboženských proudění té doby. Mnoho z té nenávisti se dostalo i do novozákonních zpodobení Kristovy pašije a nabídlo tak doslova zbrojnici pro antisemitskou propagandu po celý středověk: Židé byli jako “Kristovi vrazi” během pogromů, to znamená během vražedných přepadů, upalováni, znásilňováni a utloukáni
  Náboženské běsnění mělo přesto zcela jiné pozadí. To, že bylo Židům ve středověkém městě zakazováno provozovat “poctivá” řemesla, způsobilo, že jim zůstalo na výběr jen málo možností k obživě. Zejména ty, jimiž okolí opovrhovalo. Mezi jiným půjčování peněz. Když dlužník upadl do hospodářských těžkostí, bylo snadné z věřitele udělat obětního beránka a dluhy umořit za pomoci vraždy a ubití. Proto před očima nenávistníků všeho židovského nepochodovali Židé jen jako provinilci biblické svatého příběhu, ale museli platit i za krize feudálního hospodářského nebo sociálního uspořádání. Od té doby, kdy vznikl nenávistný obraz “lichvářského Žida”, je neodmyslitelný ze zbrojnice antisemitských předsudků onen zdánlivý protimluv - jak zazníval později mezi nacisty - o “tvořivém” a “lačném” kapitálu, o “poctivé” práce a “nepoctivých” úrocích. Zmíněný stereotypní protimluv významně na sebe upozornil až teprve, když se v pozdně středověké společnosti začínaly prosazovat úvěrové a kapitálové smlouvy a židovští obchodníci se začali ocitat v roli vzájemných konkurentů. Našlo se současně mnoho teologů jako Martin Luther, kteří v daních a úrocích viděli základní zlo své doby. Měli je bezmála za hraniční smrtelný hřích a “těm židům” kladli za vinu, že se něco takového na světě vůbec zrodilo.

  (V roce 1543 sepsal Martin Luther práci pod názvem “O židech a jejich lžích“. V ní se dočteme: “Co si počneme my, křesťané s tímto odkopnutým a prokletým národem židů?/…/ Rád bych našim věrným dal radu: zaprvé bychom měli jejich synagogy a školy sežehnout plamenem a co nebude chtít hořet, zaházejme zemí a zakryjme tak, aby žádný člověk navěky z toho neuviděl jediný kámen… Za další těm samým zničme a srovnejme se zemí jejich domy, protože oni v nich provozují totéž, co provozovali ve školách. Proto je žádoucí zahnat je pod jednu střechu nebo do stáje jako cikány, aby věděli, že v naší zemi nejsou pány, jak se holedbají, ale trpěný élend… Za třetí jim vezměme jejich modlitební knížky a jejich talmudisty…Za čtvrté zakažme jejich rabínům při zdraví a životě dál učit, za šesté, protože mají zakázáno podvádět, vezměme jim veškerou hotovost ve stříbře a zlatě a uložme ji stranou a osvojme si ji, neboť všechno, co mají, ukradli nám …” - doplněk překladatele a editora příspěvku.)

  Také islám, který se zrodil v 7. století, je namířen proti židovství nepřátelsky od samého začátku. Důvodem je skutečnost, že se i on odkazuje k textům, podle kterých Židé platí za falšovatele božího slova a za nepřátele zakladatele náboženství Mohameda. Proroka se dokonce pokusili zavraždit.
  V oblastech, ve kterých se pohybovaly islám a křesťanství, zastávali Židé nesvéprávný status a byli nakonec závislí na ochraně a milosti tehdejší vrchnosti. Existence židovských obcí v diaspoře byla často pociťována jako rušení vítězného tažení zjeveného bohem oběma náboženstvím. V diaspoře, doslova: v “rozptýlení”, což znamená mimo historický Izrael, žili Židé po tom, co se Římané pokusili je po dobytí Jeruzaléma (v roce 70 po Kristu) rozehnat a rozptýlit po všech koutech říše. Druhá utečenecká vlna Izraelitů se zvedla v důsledku arabské invaze na počátku 7. století (přesto ale, navzdory trvajícím předsudkům v Izraeli žili Židé neustále a nepřetržitě.
  Pogromy vypukaly vždy po vzedmutí antisemitských pověstí a odehrávaly se zpravidla v ghettech, tedy v oddělených čtvrtích, kde Židé museli povinně žít. Řeči o sexuální hříšnosti Židů, o rituálním vraždění a o vraždách dětí, kterých se měli údajně dopouštět, nebyly žel jediné, které se staly popudem k pogromu. Vždy byly urychlovány představami o údajném “židovském lichvářství”, obohacovaly se podsouváním úmyslu škodit tak, že měli otravovat studně a kouzly přivolávat zhoubné nemoci až po spiklenecká tajná sdružení.
  Zvláště poslední pomluvou se antisemitská propaganda vyznačuje až do dnešních dnů: Předpokládá, že je tu kdesi mezi námi skryta utajená vláda Židů nad světem. Má se odehrávat prostřednictvím tajných sdružení a svazků, případně je stereotypně vysvětlována údajnou kontrolou, kterou mají Židé nad americkými bankami na Wall Street v New Yorku. (Klasickou fantasmagorií o světové nadvládě jsou tak zvané “Protokoly sionských mudrců“, sepsané ve skutečnosti ruskou carskou tajnou policií, protokoly však dodnes vykazují velkou oblíbenost, nicméně i legendy o vraždění neviňátek mají dodnes tuhý kořínek: od roku 2003 něco podobného šíří štvavá série syrské televize do celého arabského světa).
  Z uvedeného úhlu pohledu je nezbytné očekávat krvavou léčbu. Nacionální socialismus se ji později snažil uskutečnit. Snahou Židy vyvraždit zamýšlel vyřešit všechny strukturální problémy světa. Masové vraždy plánoval dosáhnout cestou tak zvaného “konečného řešení“.
  Nejen bizarní charakter antisemitských představ, ale i jejich tuhá neměnnost v průběhu staletí, jejich pokračování v období sekularizace, tedy v době, kdy se náboženství stahuje ze státního uspořádání a z normativních činností společnosti, to vše mluví o jednom - a jde o nejdůležitější poznatek o antisemitismu: Antisemitismus nám neposkytuje informaci o svém objektu, ale o svém subjektu, o antisemitovi. Co antisemita předpokládá u Židů, to je ve skutečnosti odraz jeho vlastní fantazie; zločiny, které Židům podsouvá, chce antisemita ve skutečnosti spáchat na nich. Slavný francouzský filosof Jean-Paul Sartre proto řekl: “Není to zkušenost, která vytváří pojem Židé, ale předsudek, který falšuje zkušenost. Když Židé nebudou po ruce, antisemita si je vynalezne.”
  Vojenská porážka nacistického Německa v roce 1945 a úspěšné založení moderního Izraele v roce 1948 nemohly na delší dobu oslabit přitažlivost antisemitských předsudků. Zejména fenomén “nového antisemitismu” v posledních letech vzbuzuje opravdovou starost: “Nové” přitom nejsou představy, ty jsou stále stejné - nové je milieu (prostředí), ve kterém již zmíněné stereotypy jsou ve drtivé většině případů bezrozporně pěstovány: Na druhé straně známého spektra pravicového extremismu vznikly problémové oblasti, které se teprve pomalu klubají na veřejnost: esoterika, “anti-imperialismus” a islamismus.

  —————-

  (Tento text vznikl v braniborské zemské centrále pro politické vzdělávání.)

  Související linky:
  Zmizelí sousedé
  Osvětim
  Babi Jar (Babiččina rokle)

  Už ne führer princip, ale zasíťovaný nácek

  Foto Ivan Štern: Terezín - ghetto - Saské kasárny - ubytovna žen a dětí

  Se souhlasem autora převzato ze stránek

  www.rozhlas.cz

  —————————————————

  ————-

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 8:00

 • 11 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • Věra Tydlitátová Says:

   Názorná ukázka k článku: http://kralsumavy.wordpress.com/forum/ fajn je výraz “Vyvýjí”. Ještě že nám vlastenci pečují o český jazyk :-)

  • Věra Tydlitátová Says:

   Přesně tak, a jsme zase u archetypu Stínu. Víš, mne uráží nejen ten obsah těch nebetyčných sprosťáren a lží, ale i ta obludná blbost, ta idiocie, se kterou toto hlásají i jinak celkem průměrně inteligentní lidé. Například ten “Král Šumavy”, to je vysokoškolák. Naštěstí ne na naší katedře, to bych to tam rovnou mohla zavřít. Depresivní je prostě i to, jak jsou někteří členové českého národa hloupí. Pak to tady má k něčemu vypadat. Dřív takovíhle lidé také byli, ale poklízeli v chlívech, kopali příkopy, zametali ulice a pásly obecní krávy. Nikomu nemohli uškodit, naopak byli velmi užiteční celé společnosti. Dneska má každý hlupáček nejmíň maturitu a už se vidí někde v úřadě, ve školství, v obchodě, ve firmě a nejraději v politice.

  • Ondřej Wolf Says:

   Jejich základní životní potřebou je strach a pronásledování. Oni potřebují pocit, že jsou pronásledovaní, potřebují pronásledovat jiné. Je to jeden z mála, jestli ne jedinný jejich jednotící prvek.
   Mají to samozřejmé a předpokládají, že tak myslí všichni, Židé a kdokoliv jiný, kdo chce žít v dobré vůli k okolí a s okolím.
   Ještě pamatuji jednu také VŠ, dávali tam titul tuším RSDr., to si nevybereš. No a Josef Goebbels byl JuDr., pokračovat by se dalo dál………..
   Ondřej

  • Jirhant Says:

   Moje životní zkušenosti se naprosto shodují se stovkou signatářů výzvy, varující před klesající úrovní našeho školství. “Absolventi základních, středních i vysokých škol mají dnes podstatně horší všeobecný rozhled než generace jejich rodičů. Výrazně poklesla chuť pochopit přírodovědné i společenské jevy, vyznat se v historii, literatuře a výtvarném umění!” V poslední době jsem se setkal s mladým advokátem (JUDr), který nedovedl vypočítat úrok, s notářkou (Mgr), která nevěděla, že osvojenec je nepominutelným dědicem a musela se ptát na okresním soudě, kde se dotázaný mladý soudce (JUDr) se zeptal na krajském soudě. Korunu tomu nasadil historik (PhDr), jehož diletantský článek z novodobé historie publikum komentovalo s tím, že s historickými fakty nenakládá volně ale zlovolně a unikají mu historické souvislosti, které dříve znal průměrný maturant. Takže narazím-li na vyvýječ páry, mýšence, pasáš anebo vymýtání zlého ducha zůstávám klidným a že Kutuzov bojoval na Moravském poli (anebyl to RSDr - rozhodnutím strany doktor) mne nezaskočí. Nic není nemožné!

  • Ondřej Wolf Says:

   Bylo, jest a bude. Průšvih nastává, když se z ignorace a ignorancie stane společenské plus. V těch “diskusích” je to vidět. Humanista (ve tvaru pseudohumanista) nebo dokonce intelektuál, vzdělanec, to jsou tvrdé nadávky.
   Ondřej

  • Ondřej Wolf Says:
  • Věra Tydlitátová Says:

   Právě jsem to četla, ale vím to už dávno, to se vědělo a u výslechů to často znělo. Koukám na tu diskusi, zase to šovinistické blití, nechápu, proč ty diskuse vůbec pěstují, to nejsou diskuse, to je blábolov.

  • Ondřej Wolf Says:

   Já četl jen malý náhodně vybraný kousíček, nepřispěl jsem, v tomhle ať se vymydlí sami.
   Ondřej

  • Věra Tydlitátová Says:

   Nemá cenu se na tomhle podílet, oni jen čekají na nějaký protiargument, aby mohli opět rozběhnout ten svůj dementní monolog. Ať si tam kvokají sami jak slepice v kurníku.

  • Věra Tydlitátová Says:

   Jak to mají někteří jednoduché, viník je jediný a jasný, stačí odstranit Sionistické Zlo a bude na zemi věčný mír a pořádek! Tuhle ubohou iluzi si hýčká taky jeden vysokoškolák: http://cz.altermedia.info/z-domova/dopis-predsedovi-pas-reakce-na-povolebni-zamysleni-jana-broje_7347.html Ale jsem ráda, že se chlapci zabývají fiktivními blbostmi a nemají pak čas dělat efektivní politiku. Jejich paranoické blouznění je neškodné proti tomu, co by zvládli, kdyby se řídili rozumem, a ne svými zbouřenými žlázami.

  • Ondřej Wolf Says:

   Mají to těžké, když jsou znesvobodnění mlátit, vraždit, koho by chtěli. Chudáci malí!!!
   Ondřej

 

Duben 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Archivy