• terezin

  Co znamená etnopluralismus (rasismus bez ras)?

  Co znamená etnopluralismus?

  “Etnopluralismus je teoretický koncept tak zvané Nové pravice. Je daleko hůře vyvratitelný. Vykazuje se novým rasistickým zdůvodněním.
  Trvá na tom, že se národy vyznačují nezměnitelnými kulturními identitami - které je mají chránit před cizími vlivy. Proto národy musejí být od sebe přísně odděleny. Za druhé musejí klást důraz na svoji vnitřní homogenitu. Etnopluralismus se takto proměnil ve vymezený nacionalismus. Kritici ho nazývají “rasismem bez ras”.
  Pojem “etnopluralismus” je složen z řeckého “ethnos” (lid) a latinského “pluralis” (větší počet) a propaguje “různorodost národů”. Razí ho nejdůležitější teoretik německé Nové pravice, Henning Eichberg. Předchůdci tohoto konceptu se najdou už u Carla Schmitta. (Carl Schmitt - německý politický filosof z první poloviny 20. století, který byl přesvědčen, že relativně racionalistický parlamentarismus se stále silněji se propadá do iracionality, že jde o přestárlý způsob měšťácké vlády a že není schopen nabídnou řešení pro nadcházejí demokracii mas. Stal se nakonec stoupencem nacionálního socialismu.)
  V protikladu k humanistické myšlence o stejné důstojnosti a o stejných právech pro všechny lidi zdůrazňuje etnopluralismus zásadní rozdíly mezi jednotlivými etniky, respektive národy, opíraje se o kulturní, geografické, náboženské a jiné existující vlivy. Skupina lidí, tak zní jeden z argumentů, je o to lepší a silnější, čím si jsou její příslušníci sobě vzájemně více podobní.“Jen etnicky uzavřené společenské těleso s nepatrným podílem cizinců je schopno vzájemné solidarity a ochotno nést zátěž, jen ono je schopno se rozvinout a v případě nutnosti zvládnout nějakou krizi silou zevnitř společenství,” tvrdí školící brožurka NPD, určená stranickým funkcionářům - aniž se samozřejmě namáhá pro své tvrzení přinést sebemenší důkaz.
  (Dlouhodobá sociologická pozorování po celém světě dokládají, že nejpružněji, nejrychleji a nejúčinněji reagují na jakékoli krize společnosti svobodné a otevřené společnosti, vyznačující se liberální demokracií. Svoboda, vedoucí k vědomí odpovědnosti za sebe i za svět kolem, solidarita a spravedlnost jsou hodnoty, na nichž stojí sociální soudržnost společnosti, účinná a vždy připravená pomoci. Tatáž šetření naopak dokládají, že nejhůře na tom z hlediska zvládání krizí jsou společnosti, jimž vládne autoritativní, tudíž uzavřený, na vlastní moc soustředěný režim. Stát mu slouží k ochraně před vlastním národem. Jím organizovaný stát není proto schopen, ani připraven národu pomáhat (viz například neochota barmské junty pomoci obyvatelům postiženým přírodní katastrofou, neochota sovětského režimu přiznat výbuch Černobylu a v roce 1986 nechuť pomáhat jeho obětem, bezradnost téhož sovětského režimu nad důsledky zemětřesení v Arménii v roce 1988 a tak podobně) - pozn. překladatele)
  Má-li se (kulturní) identita lidu udržet (podle základního programu NPD představuje “základ pro lidskou důstojnost”), musí být přísně oddělena od jiných etnik. Proto se lidská důstojnost stala příkazem toho, aby v zemi žijící lidé, pocházející původně odjinud byli odsunuti (do Turecka), místo aby byly “nuceně germanizováni”. To, že veškeré lidské kultury jsou výsledkem vzájemného obohacování se, že lidé nezávisle na svém etnickém původu rozvíjejí nebo volí svá hodnotová měřítka a způsob života, se etnopluralistům jednoduše zcela vytratilo z mysli. Hodnotová nadřazenost vlastního lidu už jimi není vysloveně prosazována. Proto mezi demokratickými politiky oblíbené heslo”vlastenci milují svoji vlast, nacionalisté nenávidí vlastence ze sousedství” ve vztahu k NPD nemíří už do černého. NPD má zájem, teoreticky, na tom, aby existovaly silné domoviny i pro jiná etnika. Potom jejich příslušníky je možné daleko snadněji - podle NPD - žijící omylem v Německu, odeslat právě tam.

  Etnopluralismus ” /…/ tvoří alternativu k “universalismu” a “egalitarismu”. Představuje vyhlášení války zásadám osvícenství a lidským právům. Světový systém “judaismus a křesťanství” a marxismus - míněno je učení o rovnosti - ospravedlňuje “největší genocidy” v dějinách, píše Richard Stöss (profesor politických věd na Svobodné univerzitě v Berlíně - zabývá semimo jiné i problematikou pravicového extremismu - poznámka překladatele)
  Už od roku 1969 je považováno za centrum evropských “intelektuálů Nové pravice” Groupement de Recherche et d´Etudes pour la Civilisation Européenne (GRECE), založené Alainem de Benoist ve Francii spolu s příbuznými centry ve Spolkové republice Německo, ve Švýcarsku, Nizozemí, Belgii, Itálii, Portugalsku, Španělsku a Anglii. Filiálkou v Německu je Thulský seminář v Kasselu. Jeho přední myslitel Pierre Krebs
  (jde o francouzského teoretika “Nové pravice”; žije v Kastelu, v sídle Thulského semináře; od roku 1980 patří mezi nejdůležitější postavy Nové pravice v Německu, a je jí dodnes - poznámka překladatele)
  na téma “etnopluralismus” sám napsal:
  Země byla v jednotlivých oblastech dobyta, její národy vykořeněny. Představuje jen společenství obchodních zón, dopravních uzlů, do všech stran rozlézajících se výměnných sítí. To vše pod normativní kuratelou managementů a marketingu. Člověk svůj prostor už neovládá jako své území, protože kamkoli přichází, a tak přichází odnikud… Člověk nepatří už do jednoho místa, nemá původ, ani dějiny, tudíž nemá ani kulturu, je zbaven vlastního osudu a připraven o moc.
  Z toho důvodu “Nová pravice” volá po “totálním útoku … proti všem totalitním zjevům, způsobeným učením o rovnosti”, proti krakenovi, který “národy požírá zevnitř, podvodně tak směňuje s nimi jejich duši za zdánlivé bezpečí a materiální blahobyt”.
  Ještě Krebs:
  Voláme všechny lidi Evropy, aby svoje síly a svobody vzepjali na obranu proti tomu být zotročeni egalitářsko obchodnickou společenskou formou. Voláme všechny národy světa, aby obnovily život vlastního kulturního dědictví, své historické paměti a tradic svého společenství a aby tak učinily přítrž všeobsáhlé genocidě skrze kosmopolitismus.
  Krebs také hořekuje nad “základním právem na rozdílnost”:
  Smíšením ras, kultur a světových názorů neodstraňuje egalitarismus pouze ty nejzákladnější pojmy jako úcta a tolerance, ale navíc i svobodu a základní právo na rozdílnost. /…/ Ve jménu tolerance nese učení o úplné rovnosti lidí zcela vinu za největší vůbec myslitelnou netoleranci, která spočívá v tom, že je všude systematicky ničena rozdílnost, originalita a zvláštnost, všude tam, kde jsou bezmocné před meloucími mlýnskými kameny, naplňované rovnosti…
  Z pohledu tradičního pravicového extremismu bojuje “Nová pravice” proti osvícenství, demokracii a lidským právům a zasazuje se o udržení ras. Nové na tom je, že rasy tu nejsou chápány v zastaralém biologickém slova smyslu a že tu dokonce nejde ani o míru hodnoty jednotlivých ras, ale o rozdílnost kultur a o domnělé právo jednotlivých národů na vlastní identitu.
  Ještě jednou Krebs:
  Zítřejší svět musí být etnopluralistický! Odmítáme egalitářský svět a protivíme se mu. Na jeho místo prosazujeme pluralistické lidství, které v různých částech světa má jinou barvu kůže. Její jevová forma, opakovaně duchovní a dědičně masou podmíněná, bere v potaz rozdílnou citlivost duše, nechává zaznívat jiné psychické struny, reflektuje svéráznost ducha, který usiluje o jinou proměnu, o jiné zpodobení a konečně reflektuje podstatu, kterou se vyznačují jiné světonázorové a životní představy.
  Naše zakořenění je územní, lidské a kulturní. Územní v etnologickém slova smyslu, totiž v tom, že územní instinkt individua spočívá v personifikaci prostoru, uvnitř kterého se zajišťuje, organizuje a zabydluje. Tato prostorová personifikace umožňuje ve druhém stupni normalizaci společenských vztahů. Lidsky v antropologickém smyslu, totiž v tom, že se individuum pak v rámci určité skupiny cítí vůči ní zavázáno, jestliže se s lidmi, v nichž nachází odraz sama sebe, může identifikovat. Kulturně v etnologickém smyslu, totiž v tom, že se díky řeči a zvykům a společenskému chování s lidmi, mezi kterými se rozvíjí, jednoduše identifikuje.

  Vcelku je ospravedlnitelné, jestliže v této souvislosti mluvíme o “neorasismu”:
  Možné ohrožení pro nynější etnopluralistické vymezení “národa Evropa” už nespatřují - v historicky podmíněném - bolševismu, dokonce ani v samotných supervelmocích, ale v systému, který si podmaňuje celý svět, ničí panenskost národů. V jeho rámci pak se všechny dosavadní obrazy nepřítele jednoduše rozpouštějí - ať už jde o kapitalismus, komunismus, liberalismus, křesťanství, judaismus nebo islám. Prvky neorasismu najdeme, ve větší nebo menší míře konzistentní (sourodé), ve všech programech evropské “Nové pravice”. Platí to zejména o potřebě národní identity a národního zakořenění, o poukazu na rozdílnost etnik a kultur a o požadavku uchovat tyto rozdílnosti (na jejich oddělení, izolaci) a konečně o etnocentrickém úmyslu, stavět vlastní národ nad druhé (“Deutschland zuerst”, “les francais d´abord”, “vlastní národ prga”).
  Neorasismus může být použitelný spíš než tradiční biologický rasismus pro to, aby uspokojil potřebu širokých sociálních vrstev nalézt vlastní orientaci, identitu a ochranu v situaci překotných hospodářských a společenských proměn.
  Ideologie etnopluralismu se zejména hodí pro klíčovou funkci “Nové pravice”, zdůrazňovanou tvrdým jádrem. Ospravedlňuje národní identitu, aniž se musí vázat na klasický rasismus (ve své samozřejmosti dokonce v protikladu k němu). Nenávist vůči cizincům se tak projevuje jako náchylnost k němectví. Současně se ale nebrání humanitnímu poslání.
  ——————

  (Krebs tady používá jednoduchého, přesto nijak snadno průhledného triku; demokraciím podsouvá, že jim nejde o rovnost - a to rovnost v šancích - ale o stejnost, správně by jeho pojmy “gleicheit” “gleich” měly být překládány jako “stejnost”, “stejný” navzdory tomu, že v původním textu jsou použity ve smyslu “rovnost”, “rovný”; čtenář si ale pojmy “stejnost”, “stejný” může sám dosadit a vychutnat, jak se jej pan Krebs pokouší vodit za nos - poznámka překladatele)

  Učenliví neonacisté

  Foto Ivan Štern: Terezín - ghetto - cesta do márnice

  Se souhlasem autora převzato ze stránek

  www.rozhlas.cz

  ———————–

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 8:00

 • 11 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • Věra Tydlitátová Says:

   Na Šternově cyklu si cením právě toho přehledu neonacistických argumentů. se všemi se můžeme setkat na jejich webech i u nás, ale právě ty různé “maskovací manévry” jsou pro mnoho lidí matoucí. Pod záminkou ochrany etnika se pak dostává do povědomí i neorasismus a “slušný člověk”, pokud není pozorným čtenářem, to může brát jako rozumnou a nevinnou věc. Když pak někdo říká, že černoši by měli žít jen v Africe (nebo být do Afriky deportováni), vždy si říkám, jak by se těmto čističům líbilo, kdyby stejně tak někdo deportoval všechny bělochy z Afriky, Ásie, Ameriky a Austrálie zpátky do Evropy.

  • Věra Tydlitátová Says:

   P.S. Jenom nevím, co si představují, že by dělali, až by všechno nakradené prožrali.

  • Ondřej Wolf Says:

   Asi by začali kádrovat a prováděli selekci mezi sebou. Podle práva silnějšího.
   Ondřej
   P.S. Právě, když jsem to doťukal, dávali v rádiu Hutkovo “Havlíčku, Havle”. Přišlo mi to symbolické

  • Věra Tydlitátová Says:

   … A podle litery Paragraf šavle, teď dumej o právu, Havlíčku, Havle…

  • Ondřej Wolf Says:

   Přesně tak, nadčasové.
   Ondřej

  • Filip Štojdl Says:

   Ahoj Věro, moc se omlouvám za to, že jsem se dlouho neozval. Byl jsem s dětmi na táboře a nyní se léčím s naraženými žebry (následky fotbalu). Nicméně jsem na vás nezapoměl. Soukromý blog vyprazdňuji proto, že už mám blogů hodně a hodlám vést už jen dva. Tedy ten na Respektu a pak jeden křesťanský (faraon.signaly.cz). Ten na eblogu bych si chtěl nechat čistě jen na poesii, ke které se utíkám poslední dobou hodně často. Nicméně nic nezvdávám a jdu dál. Prosím napiš mi mail (přišel jsem o všechny kontakty v adresáři), co je nového, plánované akce a další. Rád se do něčeho zapojím. Bojuji také na facebooku :-). Doufám, že jste všichni v pořádku a těším se na viděnou (alespoň tu virtuální).

  • Ondřej Wolf Says:
  • Věra Tydlitátová Says:

   V té diskusi jsi to napsal dobře. Já už diskuse pod články nečtu, je to hromadná onanie tupounů. Ale všimla jsm si Tvého jména, tak jsem přečetla jen Tvůj příspěvek.

  • Ondřej Wolf Says:

   Dík. Kde se to v lidech bere? To je spíš povzdech.
   Ondřej

  • Ondřej Wolf Says:

   Ale je tam i pár lidí rozumných, slušných, vstřícných. Ne moc, ale pro naději stačí.
   Ondřej

  • Ondřej Wolf Says:

   http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=642971
   Naštěstí odtamtud znám i lidi smýšlení zcela opačného, nejen slovy, ale i celým svým životem.
   Ondřej

 

Březen 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archivy