• svitk_tory

  Slyš Izraeli, Hospodin je Bůh náš, Hospodin je jediný! Šema Jisrael Adonaj Elohenu Adonaj echad! Toto je základní vyznání judaismu jakožto monoteistické víry odkázané dnešnímu židovstvu jeho praotci. S tímto vyznáním na rtech umírali mučedníci víry, jako například velký Rabi Akiva, který slovo echad, “Jediný”, vyslovil svým posledním výdechem.

   

  Se zpěvem  Šema šly na smrt tisíce obětí šoa. Poslední souhlásky slov šema a echad jsou ve svitku Tóry napsána velkými písmeny a tvoří slovo ed, “svědek”.  Každý, kdo vysloví vyznání Šema, se stává svědkem a vyznavačem jedinosti a jedinečnosti boží. Za otce monoteistů je pokládán Abrahám, první člověk, který objevil velikost tohoto echad. Podle tradice došel k  poznání monoteismu vlastním přemýšlením, jedinost boží je tedy rozumu přístupné učení, cosi vrcholně logického, pochopitelného každé myslící bytosti. Stoupenci všech tří dnešních nejvýznamnějších monoteistických náboženství, judaismu, křesťanství a islámu se shodují v tom, že zdůrazňují jedinost a jedinečnost Nejvyššího. Až potud je tedy vše jasné a není o čem hovořit.

  Je však slovo echad tak samozřejmé a jasné, jak s zdá na první pohled? Jistě Hospodin je jeden, monoteisté nevěří ve vícero božstev, ba uznávání či ctění více bohů je pokládáno za nejtěžší provinění. Podíváme-li se jednak do dějin a jednak do různých duchovních tradic judaismu, zjistíme, že slovo echad zdaleka nespadá do oblasti matematiky, že nejde pouze a výhradně o vyjádření počtu. Naštěstí, neboť matematická formule je zřejmě příliš slabým vyjádřením víry, pro niž stojí za to zemřít. Kdo by položil svůj život za číslo? V Tanachu nalezneme celou řadu termínů i celých myšlenek, které nám představu o matematické jedinosti boží narušují. Například hned v prvním verši Berešit čteme známý a sporný plurál Elohim, “Bohové”. Existují stovky výkladů tohoto zvláštního gramatického tvaru. Hned následující sloveso “stvořil”, bara je v singuláru, nejde tedy v žádném případě o nějaký prvoplánový polyteismus, který by snad v posvátném textu zbyl z dřívějších “pohanských” dob. Problému se lehce nezbavíme ani odkazem na plurál majestaticus. Tvar Elohim je však geniálním vyjádřením mnohosti v jednotě. Někdy bývá tato podivná pluralita Jediného přirovnávána k nebeskému panovnickému či soudnímu dvoru. V jedinečném Jménu znějí mnohé hlasy, dialog stvoření, záchrany, smlouvy i soudu. Hospodin hovoří sám k sobě, jeho hlas je mnohohlasem, nejde o monolog despoty, ale o dynamický proud duchovních sil, o chorál celých vesmírů a věků. Hospodin je hovořící Bůh. Je důležité vědět, že nemlčí.

  V pradávných dobách, ještě než velký prorok a reformátor Ezdráš sjednotil a ukáznil víru navrátilců z Babylónu, vyslovovali Izraelci svoji duchovní zkušenost mnoha způsoby, z nichž mnohé by nám dnes připadaly přinejmenším podezřelé. Vnímali a vyjadřovali Hospodinovu přítomnost pomocí různých symbolů, z nichž mnohé měly povahu hmotného předmětu a jiné byly metaforou ve svatém vyprávění. Hospodin byl přirovnáván ke lvu, k orlici, k vánku i k ohni, přicházel jako člověk či démon, mluvil ze stromů. Schrána úmluvy byla jeho viditelným trůnem, ale například i souhvězdí byla jeho jízdními zvířaty, jak víme od velkého vizionáře Ezechiele. Sedmiramenný svícen, menora, ve svatyni není ničím jiným než kosmickým světelným stromem, v němž se zjevuje Hospodinova přítomnost, Šechina, drobná písmena Tóry září jeho slávou. Zdá-li se někomu etický monoteismus abstraktní a nepředmětný, pak jen proto, že během staletí a pod řeckým vlivem prošel dlouhou cestou filosofické a teologické reflexe a Hospodin Tanachu se přiblížil Bohu filozofů, jemuž by rozuměl a k němuž by mohl přitakat i Platón či Aristoteles.

  V dávných dobách, dokonce ještě v dobách Davidovy dynastie, bylo běžné, že byl symbolicky znázorňován Hospodinův mužský a ženský aspekt ve formě dvou jmen, dvou stromů, metafor pro mužskou a ženskou energii. Těžko bychom tehdy hledali onen vypreparovaný patriarchální model božství, sterilní a vzdálený, stejně tak bychom však marně hledali Hospodina v nadzemských výškách nedotčeného zemí, Stvořitele odtažitého a chladného, čirý intelekt, který mají tak rádi někteří teologičtí myslitelé dnes. Stvořitel a Osvoboditel Tóry je zcela jiný, jako vichr otřásá horami, kácí cedry, sestupuje jako oheň. Vše je konkrétní a přítomné, moře ustupuje, skály praskají, ale i lvíčata v norách obracejí své tlamky k Živiteli. Jak bychom v takovém víru energií a záře mohli uvažovat o matematické jednosti? Hospodin mocnou pravicí vyvádí Izrael z Egypta a jako válečník jej vede pouští, jindy jako Matka, pohnut milosrdenstvím, rachamim, léčí a objímá soucitně svůj lid.

  Dobře to věděli ti myslitelé, kteří v pokoře přijali nekonečnost a nepoznatelnost Ejn sof a metaforicky znázorňovali příval boží lásky a spravedlnosti jako zářící nebeský strom deseti energií zvaných sefiry, které mezi sebou komunikují, dalo by se říci že hovoří, pomocí tryskajících proudů nekonečné síly. A každá ze sefir v sobě obsahuje všechny ostatní sefiry, každá sefira hovoří také sama se sebou. V sefirotickém stromu, který je pravým Stromem života, ec chajim,  se prolíná a harmonizuje svět hmoty i svět energie, svět mužský i svět ženský, svět intelektu, svět etické síly, svět všech viditelných jevů. To vše je kosmos boží Přítomnosti, čtyřikrát opakovaný olam zjeveného božství. Deset sefir znázorňuje Hospodinovy přívlastky, žádná však nevyjadřuje samotného Hospodina v celé úplnosti. Echad, Jediný, je Nejvyšší, ale jeho jedinost zahrnuje totální jsoucno, všechnu myslitelnou mnohotvárnost bytí symbolicky vyjadřovanou pomocí nebeských zástupů: Kadoš kadoš kadoš Adonaj cvaot mělo kol haarec kvodo. “Svatý Svatý Svatý je Hospodin zástupů, plna je země jeho slávy.” Co by si počal s těmito “zástupy” člověk bez duchovní fantazie?

  Deset božích energií prostupuje, prozařuje a oživuje kosmos, tyto síly však nejsou ještě Hospodinem, ten je nad těmito všemi silami, jako Ejn sof a jako nepoznatelné Božství. Přesto je tento Nepoznatelný přítomný v každém stéble trávy, v každém atomu světa. Je to neřešitelná otázka: je Hospodin mimo, je totální Transcendencí? Nebo je přítomen, každému blízko jako věčná Imanence? Kdybychom boží jedinost vnímali matematicky, museli bychom mezi těmito možnostmi zvolit, v každém případě by však tato volba byla chybná. Pokud však zapomeneme na jedinost matematickou, můžeme se alespoň přiblížit pochopení, neboť Nejvyšší je ten i onen, je abstraktním Bohem filozofů, Otcem i Matkou, Živitelem všech tvorů, Osvoboditelem z otroctví, Pánem kosmu i věčnosti i Bohem poslední nevzdělané babičky ve venkovském kostele. Je i Pánem všech národů a dává se jim poznat v mnohých podobách a pod mnohými jmény, nechá se chválit hvězdami, planetami i zvířaty a květinami a jak učil velký Rabi Jicchak Luria, ukrývá se i v nepatrných kamenech a ve vodě, z nichž promlouvá k těm, kdo jej chtějí slyšet.

  Echad, je slovo tak sporné, že jeho reflexe zabírá mnoho knih, ale zároveň tak jasné, že dokáže spojovat věřící různých náboženství. Slovo, s jehož vydechnutím umírali spravedliví, slovo zahrnující i vymezující, je slovo otevřené vůči nekončící reflexi. Díky otevřenosti a napětí tohoto slova je judaismus podnes dynamickým a živým učením, které v sobě nese na jedné straně striktní principy ortopraxe a na druhé straně nekonečnou svobodu. Tato svoboda v mezích řádu je dobře znázorněna v chápání slova echad. Matematická jedinost umrtvuje, ale slovo echad je věčnou oživující otázkou.

  ———————————————————————————————-

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 21:26

 • 2 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • hugous.z.lipek Says:

   Jsem velmi vděčná za tyto odborné příspěvky,týkající se judaismu.
   Ne každý jsme měli možnost se takto podrobně s ním seznamovat.Přestože je dost aktuálních politických témat,judaismus je zajímavý sám o sobě.Budu se těšit na pokračování.Díky,paní Věro.

  • Věra Tydlitátová Says:

   není zač děkovat, já tyto věci píšu mnohem raději než tu politiku. Ale na hromadných blozích pro tohle není místo, tady bude víc příležitostí. Přeji příjemné čtení :-)))

 

Březen 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archivy