• Antisemitismus se již stal v české společnosti zcela akceptovaným ideologickým balastem, jehož nechutnost se zcela vytrácí ve stínu aktuálních politických afér s různými odposlechy, korupčními skandály, tolerovaným násilím mocných a dalšími symptomy rozkladu právního státu.

  ——————————————————–
  perex
  ——————————————————–
  Policie oznámení podaná pro podezření na propagaci antisemitismu odkládá, soudy se jimi nezabývají. To, co je v civilizovaném světě předmětem trestního stíhání, nebo alespoň předmětem úspěšných individuálních žalob, je u nás pod rozlišovací schopností většiny institucí, ale i mnoha občanů. Lidé se utápějí v osobních starostech, jejichž tíže dramaticky narůstá, a pocit obav a bezmoci stupňuje na jedné straně agresivitu a na druhé lhostejnost a apatii.

  V takové atmosféře Michal Kretschmer, ultrakatolický propagátor trestů (smrti?!) pro homosexuály ( Hřích sodomie. Trestnost sodomie a její uplatňování je žádoucím stavem ve společnosti ), obhájce rasismu ( Co je to rasismus? ) a ideolog náboženského antisemitismu recykloval svůj starší nenávistný článek, v němž se pokouší očernit ty lidi, kteří pokládají šoa za děsivou a významnou dějinnou událost, která zásadním způsobem mění naše pojetí humanity. Že článek vychází na portále Freeglobe.cz, který je appendixem bulvárních Parlamentních listů (s Parlamentem ČR nemají nic společného), je vcelku nepřekvapující. K fenoménu Parlamentní listy se ještě vrátím.

  Šéfredaktorem portálu Freeglobe.cz není nikdo jiný než známý mystifikátor, antisemita a skandalista, jehož Klausem velebené “seznamy” již vešly do historie jako mimořádně odpudivý příklad totalitních praktik. Zajímavé je, že právě na portálech skupiny Český portál,o.s., jehož je Freeglobe.cz součástí (vedle dalších stránek jako jsou: Eportal.cz, EUportal.cz, EUserver.cz, Blog.eurabia.cz a EUrabia.cz) se ve vzácné symbióze snoubí fundamentalistická ultrakatolická propaganda s propagandou bolševickou, fašistickou a neonacistickou. Všechny stoupence těchto ideologií spojuje vulgární napadání a absurdní pomluvy politických oponentů a kulturních elit (mimořádně deviantně působí vulgarity zaměřené na zesnulého prezidenta Václava Havla), proticikánské agitky, rasismus, xenofobie, fascinace konspiračními teoriemi, odpor k polistopadovému vývoji a nenávist k evropským hodnotám, lidským právům, k demokracii a svobodě. Mnozí z autorů a redaktorů těchto stránek jsou aktivní stoupenci uskupení D.O.S.T. blízkého Václavu Klausovi. ( NWO a hradní audience. FreeGlobe.cz u prezidenta Klause ) Bratrskému EUportalu.cz Klaus dokonce vyjádřil explicitní podporu a poskytl nadstandartní reklamu:
  ——————————————————–
  klaus-pdf
  ——————————————————–
  (Zdroj: Václav Klaus o EUportal.cz)

  Vzhledem k tomu, že je Kretschmerův článek dokladem minimálně nekulturnosti určité části současné české společnosti a že si skutečné ideologické pozadí organizace D.O.S.T. blízké Hradu málokdo uvědomuje v plné šíři, přináším tento článek sice s vědomím, že tím mohu antisemitům poskytnout vítaný materiál, ale na druhé straně v zájmu archivace důkazního a studijního materiálu. Čeští antisemité tak jako tak spisy Michala Kretschmera čtou, znají a rozšiřují, ostatní lidé, ti kteří jsou odpovědní a mají demokratické smýšlení, by si však měli uvědomit, jaké síly se nyní také pokoušejí vstoupit do politické hry. Člověk vychovaný v demokratických ideálech nepotřebuje k článku komentář, sama argumentace autora hovoří za vše.

  —————————————————————–

  redakce

  vydává Český portál, o.p.s.
  Všehrdova 430/27
  118 00 Praha 1

  Tel./Fax: +420 212 236 881
  Mobil: +420 739 343 871
  E-mail: vydavatelstvi@cesky-portal.cz
  http://www.cesky-portal.cz

  IČ 24155764, DIČ CZ24155764
  ——————————————————————

  Michal Kretschmer: Náboženství holocaustu

  http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1595-nabozenstvi-holocaustu.aspx

  Publikováno: 14.3.2012 | Rubrika: MYSLÍM SI

  Myslím, že lze dnes hovořit o jakémsi „náboženství holocaustu“, které zčásti nahrazuje mizející víru Židů ve Starý zákon a komentáře k němu obsažené v talmudu. V něm nejde o pouhá historická tvrzení o míře utrpení Židů způsobeného nacisty, počtu obětí a způsobu jejich usmrcování. Tyto záležitosti mají být předmětem poctivého svobodného a nezaujatého historického zkoumání. Historií se v tomto článku nebudu zabývat. Jde mi v něm o (pseudo)náboženský aspekt celé věci.

  Náboženství holocaustu má svoji víru, svá dogmata (6 milionů obětí, plynové komory, cílené vyvražďování židů), svá posvátná místa a rituály, své hlasatele, misie (propagandu), své zákony, cenzuru i svou inkvizici pronásledující tzv. popírače. Je v tom úspěšné jak můžeme pozorovat na právě probíhající aféře kolem biskupa Richarda Williamsona, kterému hrozí v Německu (a nejenom tam) trestní stíhání za vyslovení svého mínění o historických událostech. Kritické otázky jsou pak považovány za rouhání. Víra v toto náboženství je zakomponována do základů některých států a její zhroucení by vyvolalo vážné politické otřesy a zhroucení důvěry v jejich představitele.

  Jestliže někdo namítne, že na tom není nic špatného, protože dogmata tohoto náboženství jsou pravdivá, lze na to odpovědět, že to vůbec není podstatné, protože se jedná o modloslužbu, nikoliv jen o výroky týkající se historie. Modloslužba spočívá právě v tom, že něco stvořené, ať již to patří do světa přírody či do světa lidí, je povzneseno na božskou úroveň. Takovou modloslužbou nemusí být jen starověké uctívání slunce, hvězd, panovníků či rukama udělaných předmětů. Může se jednat třeba o kult rasy, národa nebo státu, tedy věcí, které v rámci pozemských věcí mají svůj oprávněný význam, které jsou však z této sféry vytrženy a povýšeny. Na to už v souvislosti s nacistickou ideologií poukazoval Pius XI. v encyklice Mit brennender Sorge. Nebo se může jednat o kult Matky Země (Gaia, starořecká bohyně země), ke kterému se hlásí část ekologického hnutí a který vyvyšuje nerozumnou přírodu nad člověka.

  Samotné užívání slova „holocaust“ pro nacistické vyvražďování židů je nesmyslem. Ve Vulgátě, latinském překladu Písma svatého, se toto slovo vyskytuje na mnoha místech. V českých překladech se zpravidla užívá termínu „oběť zápalná“ nebo „celopal“. Obětní zvíře, které muselo být bez vady, bylo pak ohněm zcela spáleno. V případě Židů nešlo ovšem o žádnou oběť ani ze strany vrahů ani o její přijetí na straně zavražděných. Byl to prostě nacistický zločin spáchaný na základě jejich povýšení až zbožštění rasy jako něčeho, co určuje hodnotu člověka. Náboženství holocaustu činí však středobodem lidských dějin tuto událost. Neuvádí se přitom, že bylo také velmi mnoho nežidovských obětí nacistů, že počet obětí bolševiků v SSSR byl mnohem větší i že byly i další významné genocidy v Kambodži, Arméni v Turecku, v bývalé Jugoslávii i jinde. To vše však převyšuje počet úmyslně usmrcených nenarozených dětí zavražděných v mnoha tzv. demokratických zemích potratáři coby nájemnými vrahy. Navíc pro křesťany je středem dějin Kristova oběť na kříži. Nelze však tvrdit, že náboženství holocaustu popírá Boží existenci. Ta je pro něj podobně jako pro sekulární židy v Izraeli něčím vedlejším. Tradiční judaismus není tím ani popřen, ani nahrazen, ale spíše doplněn. Posiluje však jeho protikřesťanské zaměření. Claude Lanzmann, tvůrce devítihodinového filmu Shoah, se výslovně vyjadřuje v tom smyslu, že kult holocaustu má nahradit křesťanství, když píše: „Pokud Osvětim je něco jiného než horor historie, potom se křesťanství otřásá v základech. Kristus je syn Boží, který šel na konec lidsky snesitelného, kde snášel nejkrutější utrpení. … Pokud je Osvětim pravdou, potom existuje lidské utrpení, které se s utrpením Krista jednoduše nedá srovnat. … V tom případě je Kristus falešný a spása nepřijde od něj. … Osvětim je vyvrácením Krista.“ (časopis Les temps modernes, prosinec 1993)

  Někteří, jako Norman G. Finkelstein ve své knize Průmysl holocaustu, poukazují na zneužití utrpení Židů k nárokování si finančních kompenzací a nátlaku a to více ve prospěch židovských organizací než potomků tehdejších židovských obětí. Takové zneužití je jistě zlo, ale týká se to majetku, tedy něčeho vnějšího vůči člověku, naproti tomu náboženství holocaustu jde o srdce člověka, o jeho sklonění se pod diktát politické korektnosti, sekulárních organizací a převažujících trendů. Modloslužba je jistě větší hřích než krádež. Je velmi smutné a ostudné, když tomuto náboženství poklonkují i někteří církevní činitelé a vadí jim více domněnky o historických událostech než skutečné hereze, které vylučují jejich nositele z církve.

  Ukazuje se, že každá modloslužba a každá falešná ideologie má v sobě velký ničivý potenciál a ohrožuje svobodu, zdraví i životy lidí. Mnohdy jim i ubližuje, když k tomu získá moc. Vzpomeňme v této souvislosti oběti francouzské revoluce v 18. století, nacismu, marxismu a také věznění Ernsta Zündela, Germara Rudolfa, Davida Irvinga a dalších uvalené vyznavači či sluhy náboženství holocaustu. I nyní, poté co biskup Williamson vyslovil svá mínění o některých historických událostech spadajících pod dogmata náboženství holocaustu, se ukazuje, jak jsou jeho zastánci útoční s použitím lží a nečestných prostředků. Místo, aby se setkal s klidnými věcnými argumenty svých oponentů, setkává se s nenávistí.

  Co máme dělat, když se setkáme s modlářstvím? Předně se před ním nesklánět jako Eliáš, který zbyl jako jediný prorok Hospodinův proti 450 prorokům Baalovým (1 Král 18,22). Za druhé pak ty uctívané věci, osoby či události odkázat do sféry, kam podle své přirozenosti patří. Půjde-li o nepřiměřenou úctu přírody, tak poukázat na to, že se z její krásy právem radujeme a máme se o ní starat tak, aby nám i nadále mohla sloužit. Půjde-li o národ, tak svébytnost vlastního národa podporujme a jinému národu ji přejme. Jde-li o oběti promyšleného zločinu, pamatujme na ně při věrném líčení historie, vzpomínejme na ně, jsou-li to naši předci nebo přátelé či příslušníci našeho národa. Nic nezveličujme.
  ———
  http://www.natia.cz/
  ——————————–
  kretschmer1
  ——————————–
  kretschmer2
  ———————————
  Související:

  Ondřej Liška: Rasová hygiena
  Klerofašisti – článek, který v Reflexu nevyšel
  Filip Outrata: Církev a křesťané mezi politikou a občanskou společností
  ———————————–

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 6:00

 • 16 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • Ondřej Wolf Says:

   No, ona i ostatní jména z výpisu činovníků a externistů portálu nejsou neznámá. Oni tihle týpkové teď vůbec mají sezónu. Aspoň jsou o tom tedy přesvědčeni. Mají (dočasu) oporu doslovné arogance moci na Hradě, ve vládě. Jen jestli si uvědomují, že hliněné nohy oné podpory se začínají nějak drolit?
   Ondřej

  • Jarda Vostrý Says:
  • Ondřej Wolf Says:

   Ten se učil mluvit u Urválka a Goebbelse, že?
   Ondřej

  • Věra Tydlitátová Says:

   Pane Danieli, obávám se, že to ten chudák myslí vážně. Bude to někdo z Věcí veřejných, tam mají různé exoty. Ono se to moc číst nedá, ale třebas by pana Dandu mohli jmenovat ministrem školství, ne? Když už se máme smát, tak pořádně.
   Ondřeji, v tomhle tlachu myslím žák trumfnul oba učitele :-)

  • Věra Tydlitátová Says:

   Tohle nevyšlo na nějaké obskurní stránce, ale v ofišl Parlamentních listech:
   Jan Žáček: Dali zabít Krista
   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jan-Zacek-Dali-zabit-Krista-228657

  • Ondřej Wolf Says:

   To je příšerná hnusárna. Zkoušel jsem pročíst i další články ( ale nejde to), abych se dozvěděl, o co mu jde. Nedozvěděl, jsou to jen nadávky, komukoliv za cokoliv. Jen hradní Jakl z toho vylezl dobře, taky nápověda, ale ne potvrzení.

   Nějak bychom měli protestovat. Na PL jsou už nějaká trestní oznámení podaná. Dají se rozšiřovat nebo podávat další? Má smysl protestovat písemně do redakce?
   Ondřej

  • Věra Tydlitátová Says:
  • Ondřej Wolf Says:

   To je velmi dobrá otázka. Mne zas napadla souvislost tady.
   http://www.online-knihy.cz/odpusteni/d140057
   http://www.online-knihy.cz/hradu-smrt-nevadi/d129083

   Obecnější otázka pak je, proč to PL dělají. Pokud je za nimi skutečně Janoušek, není to kouřová clona pro něco jiného? Nebo pozvolný začátek antikampaně v prezidentské volbě?

   Ondřej

  • Věra Tydlitátová Says:

   Rozhodně má smysl TO podávat. Při podezření na porušení zákona je to dokonce povinnost. Podává se na místní Polici ČR, možno i mailem. Třeba podle tohoto vzoru:
   —————
   Vážení,
   Podávám tímto trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podle § 356 trestního zákoníku (Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod) na osoby zodpovědné za autorství a publikaci textu pod názvem
   Jan Žáček: Dali zabít Krista
   nalézající se zde:
   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jan-Zacek-Dali-zabit-Krista-228657
   Tento text považuji za exemplární příklad naplnění skutkové podstaty uvedeného trestného činu, nota bene uveřejněný na Velikonoce.
   (Adresa a kontakty)
   ———————

  • Ondřej Wolf Says:

   Tak to vyzkoušíme.
   Ondřej

  • Martin Šonka Says:

   Toho svinstva si už všimli i v Britských listech:
   8.4.2012
   Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně vylézají krysy z kanálu
   Karel Dolejší
   http://www.blisty.cz/art/62944.html
   A zdá se, že už ten článek redakce stáhla.

  • Věra Tydlitátová Says:

   Velikonoční zlo aneb Neuvěřitelný antisemitský výlev Parlamentních listů
   http://www.reflex.cz/clanek/nazory/45839/velikonocni-zlo-aneb-neuveritelny-antisemitsky-vylev-parlamentnich-listu.html

  • Věra Tydlitátová Says:

   Protože byl Žáčkův článek stažen, pro účely trestního stíhání zde uvádím jeho kopii (pro potřebu PČR nebo soudu mám k dispozici také screenshot):
   -
   Jan Žáček: Dali zabít Krista

   Zaplatili za ukřižování, tedy za surovou vraždu Krista, našeho Pána. Popírali Jeho zmrtvýchvstání. Pomlouvali ho a haněli. A přesto Ježíš zůstal symbolem světla pro všechny nás věřící křesťany.

   Vymysleli nejhorší a nejzhoubnější teorie v historii lidstva. Stáli za vznikem marxismu, který přinášel světu nerealistické pseudovize a sny, které nikdy nemohly najít jiné naplnění, nežli to v krvi a v utrpení.

   Stáli za vznikem pohrobka marxismu, tedy za vznikem leninismu. Teorie, která už ve svých počátcích měla za následek smrt miliónů nevinných. Teorie, která, mimo jiné, tvrdila: “Když se kácí les, létají třísky”. Stáli za vznikem teorie nacionálního socialismu, která ve svém “konečném řešení” přinesla smrt i mnoha z nich. Stáli za prováděním všech těch zvrhlých teorií a činili tak proto, aby podpořili rozvoj svého vlastního kapitálu. Stáli i za vraždami mnoha slušných lidí v Československu v padesátých letech.

   Stojí za současnou hospodářskou krizí. Svírají v rukou bankovní sektor a ze svých nízkých a částečně i sebezničujících důvodů udržují svět v jeho dnešním stavu. Protože věří, že znovu, tak jako zatím vždy, po obrovské katastrofě přijde obrovský ekonomický vzmach. A oni na něm zase vydělají.

   Je nezbytné připomenout si v těchto dnech znovu, kdo dal zabít Ježíše Krista a kdo všechno zlo začal. A je dobré jim připomenout, že jakkoliv se jim to nelíbí, Ježíš Kristus z mrtvých vstal a dál konal dobro. Ježíš, který se zrodil z lůna židovské ženy Marie díky vnuknutí Božímu.

  • Ondřej Wolf Says:

   Žaloba je na policii.
   Ondřej

 

Březen 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archivy